Wacan Deskriptif Yaiku: Titikan, Jinis lan Tuladha (Basa Jawa)

Wacan deskriptif (diskriptif), Padukata.com – Kaya dene ing basa Indonesia, ing basa Jawa, uga ana sawetara jinis wacana kayata wacana naratis, diskriptif, eksposisi, argumentasi lan persuasi.

Kanggo miwiti ngrembug jinis wacana iki, kita bakal miwiti saka sing paling gampang, yaiku wacana deskriptif.

Apa ta wacan deskriptif, titikane wacan deskriptif, Jinis nganti tuladhane wacan deskriptif bakal di bahas ana ing artikel iki.

Wacan Deskriptif Yaiku

Wacana deskriptif (diskriptif) yaiku sawijining wacana / wacan sing nggambarake sawijining perkara kanthi cetha lan rinci kanthi njlentrehake perangane supaya panulis lan pamaca duwe gambaran sing padha tumrap obyek sing dijlentrehake.

Wacana diskriptif yaiku wacana kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya – kaya ana ngarepe wong kang maca.

Tembung deskriptif asale saka tembung Yunani describeses sing artine nglukis.

Karangan utawa wacana diarani wacana deskriptif yen kesan sing dijupuk dening pamaca padha karo sing pengin dikandakake pangarang saengga panulis kudu bisa nemokake samubarang sing khas, unik, lan beda karo obyek kanggo diterangake.

Tujuan Wacan Deskriptif

Tujuan anane wacan deskriptif yaiku kanggo nggambarake obyek saengga pamaca bisa uga ndeleng, ngrungokake, ngrasakake utawa ngrasakake obyek lan kedadeyan sing diandharake panganggit.

Tujuan liyane yaiku njlentrehake utawa menehi gambar obyek utawa papan utawa wong kanthi cetha yen bisa uga kaya sing maca bisa ndeleng, ngrungokake, maca, utawa ngrasakake apa sing diandharake/diterangake panganggit.

Titikane Wacana Deskriptif

Ana 5 titikane wacan diskriptif saengga bisa dibedaake karo wacan liyane yaiku:

 • Ana obyek sing bisa diandharake.
 • Basane jelas lan komunikatif.
 • Objek sing dijlentrehake ditampilake kanthi sistematis.
 • Gambaran obyek ditindakake kanthi cetha sabisa nggunakake kesan sensori.
 • Nggawe supaya pamaca ngrasakake, ngalami, lan ndeleng obyek kasebut.
RECOMMEND :  √ Kumpulan Geguritan Tema Pahlawan Paling Keren 2020!

Jinise Wacan Deskriptif

Wacan deskriptif iku jinise ana pira?

Jinise wacan deskriptif ana 3 yaiku:

 • Wacana deskriptif spasial

Wacana deskriptif spasial yaiku wacana/wacan sing nggambarake papan kedadeyan.

 • Wacana deskriptif subyektif

Wacana deskriptif subyektif yaiku wacana/ wacan sing njlentrehake sawijine obyek diiringi panemu panganggit nggunakake basa komparatif.

 • Wacana deskriptif objektif

Wacana deskriptif objektif yaiku wacana/wacan sing nggambarake sawijine obyek tanpa diiringi panemu panulis.

Carane Nggawe Wacan Deskriptif

Supaya bisa ngarang utawa nggawe sawijining wacan deskriptif kanthi bener ana cara cara kang bisa ditindaake yaiku:

 1. Nemtokake underaning perkara (tema wacana).
 2. Nglumpukake sekabehing kanggo ngambarake objek kang baka dijelaske.
 3. Nyathet perangan-perangan bab pendukung.
 4. Nulis wacana lan neliti kanthi urut lan cetha serta ngepasake tembung-tembung nganth trep.
 5. Mbenerake tembung utawa ukara kang salah supaya dadi karangan kang becik .

Tuladha Wacan Deskriptif

Ing ngisor iki ana pira pira tuladha wacan deskriptif.

 • Nalika aku metu saka omah, aku nemokake langit ing sisih lor peteng mendung. angin adhem semribit. ana swara gemruduk kaya tebing sing tiba. Masarakat padha metu, meneng mandeng langit sisih lor. Aku banjur gumun nalika alon-alon weruh kumelun abu-abu munggah saka pucuk Gunung Kelud, wangsulane sirine padha muni saut-sautan.
 • Lemari wesi kelir klawu, kang mapan ana pojok kantor guru, wis rusak. lawange wis ora bisa diinepake, tur teyengen sisan. Rak- rakane ya wis padha peyok. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku – buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono.
 • Museum iki manggon ing Magelang, persis ing Jalan Diponegoro no. 1. Gedhunge manggon ing sisih kiwa Pendhapa Karesidhenan Kedu kang dibangun 1810. Ing kene, mbiyen Pangeran Dipanegara (Diponegoro) diapusi dening Walanda. Ing museum iki kasimpen meja kursi kang ana guratane kuku Pangeran Dipanegara, klambi kang ukuran dhuwure 1,57 meter lan ambane 1,35 meter, digawe seka bakal (kain) shantung. Ana uga kitab Tahrib, bale kanggo sholat, 7 (pitung) cangkir, lan maneka warna liyane.
RECOMMEND :  √ 15+ Contoh Tembang Gambuh (Watak, Makna & Paugeran)

Matursuwun sampun maos artikel bab wacan deskriptif kanthi pungkasan, mugi mugi saged migunani, Amin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *