Categories
Bahasa Jawa

√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha)

Layang lelayu bahasa Jawa – Nalika ana pati ing sawijining panggonan utawa ing basa Jawa diarani “kesripahan”, mula kuwajiban kita yaiku ngandani warta marang sanak kadang sing seda lumantar layang. Layang kematian iki banjur diarani layang lelayu.

Kejaba ngabarake pawarta duka marang sanak kadang liyane, layang lelayu uga nduweni fungsi kanggo kanggo ngabarake kabar sedhih marang dhaerah liya, sing biasane disiyarake liwat pengeras suara ing masjid. Layang Lelayu Basa Jawa

Ing jaman semunu nalika durung ana telepon lan internet kaya saiki, layang lelayu banget pentinge. Saiki layang lelayu uga isih digunaake dening sebagian wong, biasane diseleh ing koran koran.

Mula becike organisasi pemuda utawa pengurus organisasi desa nyimpen conto layang lelayu ing wangun word utawa pdf, ngelingi yen layang iki bisa wae dibutuhake. Iki nduweni tujuwan, yen ana kedadeyan sedhih, warga desa bisa cepet tumindak supaya berita kasebut langsung nyebar lan warga ing dhaerah liya uga bisa langsung ngerteni kabar kasebut.

Ing kalodhangan iki penulis arep nulis contoh layang lelayu kanggo sinau.

Layang Lelayu Yaiku

Layang lelayu yaiku layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten (kematian). Sumber lain ngandika yen Layang lelayu yaiku layang sing isine nggambarake menawa ana sing tilar donya utawa seda.

Layang lelayu, yaiku layangan kang isine pawarta sedane uwong / layang kabar seda wong sing ditujokake marang wong sakiwa tengene sing rada adoh.

Layang lelayu uga diarani layang kepaten.

Struktur Layang Lelayu

layang lelayu minangka jinis saka woro woro.

Struktur layang lelayu yaiku dumadi saka:

 • Salam
 • salam pambuka
 • Isi layang, dumadi saka:
  • asmane sing seda
  • umur
  • dina/ tanggal
  • jam
  • panggonan pati (omah/ rumah sakit)
  • katrangan panguburan/ pemakaman (jam, panggonan)
 • penutup (biasane isine njaluk sepura menawa almarhum ana salah)
 • salam panutup
 • katrangan sing nandhang dhukhita

Contoh Layang Lelayu

Contoh layang lelayu Lengkap

Layu Layu

Assalamu’alaikum wr. wb

“INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJI’UN”

Sampun katimbalan sowan ing ngarso dalem Alloh SWT kanthi tentrem panjenenganipun :

Almarhum:
Bp. Suprianto
Yuswo : 45 Tahun

Rikolo dinten/ tgl : Sabtu Pahing, 23 Maret 2019, Wonten Rumah Sakit Tangerang,
Wanci jam : 09.30 .WIB
Amargi : Gerah Sewetawis Wekdal

Wondene saliro layon badhe kasareaken :

Dinten/ tanggal : Minggu Pon, 24 Maret 2019
Bidal Saking dalem dukito : Sukamaju RT 02 RW 01 Merangin Karangdowo, Klaten
Wanci jam : 11 .00.WIB.
Wonten makam : Sukamaju RT 02 RW 01 Merangin Karangdowo, Klaten

Mbok bileh rikolo sugengipun suwargi anggadahi kalepatan dumateng panjenengan sedoyo, saking kulowargo nyuwunaken agenging pangapunten.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Ingkang nandang dukito :

 1. ………………(Bojo)
 2. ………………(anak)
 3. ………………(wong tuwa)
 4. ………………(Morotuwo)
 5. ……………… (Kangmas)
 6. kabeh warga desa Sukamaju RT 02 RW 01 Merangin Karangdowo, Klaten

Contoh Layang Lelayu Singkat

Malang, 19 Desember 2001
Katur dhumateng Bapak Riski Wonten Ngawi

Assalamualaikum wr.wb
Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un
Sampun Kapundut wonten ngarsa dalem Allah SWT inggih menika
“IBU FITRI UTAMI”

pidalem ing : Blimbing
seda : Rabu, 19 Desember 2001, 21.43 WIB
yuswa : 33 tahun
Nyarekaken layon insya Allah
dinten/tanggal : Kamis, 20 Desember 2001
jam : 09.00 WIB
ing makam : Taman Makam Islam Blimbing

Mekaten pawartos lelayu menika kaaturaken.
Mugi ndadosaken kawuning dhumateng sedaya sanak kadang.
Awit kawigatosanipun, sedaya kula warga ingkang tinilar ngaturaken aguning panuwun.
Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Layang Lelayu Krama Inggil

Assalamualaikum wr wb
innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsani-pun Gusti Allah SWT. Kanthi lantaran gerah sepuh
panjenenganipun Almarhumah:
IBU MURTIYAH
Yuswa (71 tahu)

Rikala:
Dinten: Senin Wage
Surya: 5 Maret 2018
Wanci: Jam 19.00 WIB
Wonten: Ndalem Dhukihita, Kadirejo Barat, kanthi tentrem

Wondene jenazah badhe kasareaken wonten ing astana laya, Dhukuh Butuh.
Saking dalem dhukhita
Dinten: Selasa Kliwon
Surya: 6 Maret 2018
Wanci: Tabuh 10.00 WIB

Mbok bilih rikala sugengipun Almarhumah anggadahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya nami
keluawarga nyuwun agunging pangapunten.

Mugi mugi sedanipun Almarhumah seda ingkang khusnul khotimah.
Assalmualaikum wr wb

Ingkang nandhang dhukita

Ika (putra)
Joku (putra mantu)
Dila (wayah)
Bila (wayah)

NB: Keluwarga mbten nampi pasumbang punapa kemawon kejawi donga pamuji

Assalamualaikum wr wb
innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsani-pun Gusti Allah SWT. Kanthi lantaran gerah sepuh
panjenenganipun Almarhumah:
IBU MURTIYAH
Yuswa (71 tahu)

Rikala:
Dinten: Senin Wage
Surya: 5 Maret 2018
Wanci: Jam 19.00 WIB
Wonten: Ndalem Dhukihita, Kadirejo Barat, kanthi tentrem

Wondene jenazah badhe kasareaken wonten ing astana laya, Dhukuh Butuh.
Saking dalem dhukhita
Dinten: Selasa Kliwon
Surya: 6 Maret 2018
Wanci: Tabuh 10.00 WIB

Mbok bilih rikala sugengipun Almarhumah anggadahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya nami
keluawarga nyuwun agunging pangapunten.

Mugi mugi sedanipun Almarhumah seda ingkang khusnul khotimah.
Assalmualaikum wr wb

Ingkang nandhang dhukita

Ika (putra)
Joku (putra mantu)
Dila (wayah)
Bila (wayah)

NB: Keluwarga mboten nampi pasumbang punapa kemawon kejawi donga pamuji.

Contoh Layang Lelayu Bahasa Jawa

Contoh Lelayu Bahasa Jawa Indonesia - INDO SMART SCHOOL
41+ Struktur Layang Lelayu New - Hutomo
16+ Contoh Layang Lelayu Bahasa Jawa News - Hutomo
Yuk Cek 15+ Format Berita Lelayu Bahasa Jawa Doc - Contoh Surat Permohonan Ke Dinas Pendidikan
Lihat Contoh Surat Lelayu Bahasa Jawa Doc [Terbaru] - Catatan Lega

Mangkene pira pira panjelasan lan contoh layang lelayu bahasa Jawa, muga bisa kanggo sinau kanca-kanca kabeh. Matur nuwun.

Categories
Bahasa Jawa

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

Contoh layang iber-iber – Layang iber-iber iku jeneng liya saka surat pribadi. Sampeyan kudu ngerti, surat pribadi yaiku tulisan utawa layang sing digawe kanggo diwenehake marang wong liya.

Layang iki cacahe tulisan sing ora winates, dadi sampeyan bisa nulis akeh kaca sing dikarepake.

Layang iber iber iku uga ora duwe aturan baku kaya layang resmi. Nanging pancet, nalika nulis layang iber-iber kudu nganggo basa sing sopan lan gampang dimangerteni dening pamaca.

Sabanjure ing ngisor iki bakal dijlentrehake babagan layang iber-iber utawa layang pribadi awit saka tegese, perangane, titikane (ciri-ciri) nganti contoh contohe. Mula ayo pada disimak kanthi tliti.

Layang Iber Iber Yaiku

 Layang Iber Iber

Layang iber-iber yaiku layang sing isine kanggo menehi kabar marang kulawarga, kanca, utawa sedulur.

Layang iber-iber yaiku layang kang isine aweh pawara, katrangan, pitutur lan pamrayoga, darbe panyuwun sawijining bab pandonga lan sapanunggalane saka wong enom marang wong tuwa utawa kosok baline.

Layang iber-iber yaiku jinis layang sing ditulis dening wong biyasa lan ora resmi. Kaya jenenge, layang iber-iber ngemot kabutuhan pribadi antarane wong siji karo wong liyane.

Sifat pribadine ndadekake layang iber-iber sing ditulis ora nganggo basa kang baku, malah cenderung bebas.

Cara nggawene uga gampang banget amarga ora ditetepake ing aturan resmi, saengga bisa digawe kanthi apik dan menarik, misale diwenehi gambar, parikan utawa geguritan.

Layang pribadhi sing ditulis bisa langsung dikirim menyang wong sing dituju yen cedhak. Nanging, yen target wong adoh, sampeyan bisa nggunakake bantuan pos kanggo ngirim.

Titikane Layang Iber-Iber

Titikan utawa ciri-cirine layang iber-iber yaiku:

 1. Ora nganggo kop layang
 2. Ora ana nomer layang
 3. Salam pambuka lan salam panutup beda-beda
 4. Panganggone basa bebas, manut kekarepane penulis.
 5. Wujud layang bebas

Perangane Layang Iber-Iber

 Layang Iber Iber

Perangan layang iber iber iku tegese strukture layang iber-iber.

Nah, sanajan ora kaya struktur layang resmi sing akeh nomer-nomere, layang iber iber uga nduweni sawetara struktur sing kudu digatekake nalika nggawe.

Ing ngisor iki perangane/ strukture layang iber-iber:

 1. Papan lan tanggal nulis layang

Papan nulis layang ditulis jeneng panggonan/kutha/kecamatan nalika sampeyan nulis layang, dene tanggal ditulis nalika sampeyan nulis layang.

 1. Sapaan (uga diarani alamat surat)

Biasane ngemot sebutan khusus sing akrab kayata kancaku, Rama Biyung, Simbahku, Adhiku, dumatheng Bapa Ibu ingkang kula tresnani, Kancaku sing tak tresnani lan sak piturute.

 1. Salam

Salam ing layang pribadi beda-beda, kayata Salam, Assalamualaikum wr wb, salam manis kanggo kancaku, lan sapanunggalane.

 1. Isine layang

Isine layang ditulis kanthi bebas, ora ana aturan baku sajrone nulis isi layang pribadi. Nanging kudu tetep nggatekake etika utawa tata krama.

Isine layang ditulis kanthi cetha lan ngetrepne unggah ungguh basa sing bener.

Isine layang iku bisa maneka werna amarga isine pribadi. Ana sing ngabari kahanane ing jaban rangkah, ana sing ngaturake rasa pangripta, ana sing nyritakake babagan pribadine, lan liya-liyane.

 1. Panutup layang

Panutup layang ditandhani nganggo ukara kang mungkasi layang.

 1. Salam panutup

Salam panutup ing layang iber-iber beda-beda. Umpamane, salam kenal saka kancamu, saka aku kancamu, saka Ananda sing tresna marang ibu lan bapak, sing tansah tresno marang kowe, sing tansah kangen, lan sapanunggalane.

 1. Pangirim layang

Pangirim yaiku wong sing nulis layang.

Contoh Layang Iber-Iber Bahasa Jawa

 Layang Iber Iber

Ing ngisor iki ana tuladha layangan iber iber kanggo sampeyang sinau.

Contoh layang iber iber singkat

 • Layang iber-iber aweh kabar marang ibu singkat

Selangor, 24 Juli 2021

Dhumateng ibu ingkang kula tresnani

Ing jember

Halo Bu? Pripun kabare wonten mriku? Ibu muga-muga tansah sae lan sehat. Bu, Nia kangen ibu. Wis 5 sasi Nia ana ing negara liya. Ndongakake Nia bisa nerusake kuliah lan bisa cepet bali menyang Indonesia. Oh iya, Nia arep menehi kabar yen Nia wis mlebu kelas lan aktif sinau. Mboten usah kuwatir karo kesehatane Nia.

Sampun nggeh Bu, layang saka Nia. Mugi-mugi sekeluarga ing mrika sehat sedaya, khususipun ibu. Salam kanggo kabeh.

anakmu,

Nia

 • Layang iber-iber singkat aweh kabar marang konco

Malang, 18 Mei 2019

Kanggo Rida Ayu
ing Sleman

Hai, kancaku sing paling apik. Piye kabarmu neng kono? Mugi sampeyan apik lan sehat terus ya. Aku kangen banget karo sampeyan. Apa sampeyan kangen aku uga?

Muga-muga sampeyan bisa teka ing Jawa Timur ketemu aku ing kene. Mugi sampeyan duwe wektu lan pengalaman paling apik ing liburan kita sok mben.

Kita wis ora ketemu siji lan liyane wiwit 2 taun kepungkur. Mungkin sampeyan luwih pinter lan luwih ayu saiki.

Ing kene, aku isih arep menyang proyek pungkasan ing Universitas. Lha sampeyan piye? Muga-muga sampeyan entuk sing paling apik kanggo sinau.

Iki layang singkat saka aku tak tunggu ing Malang ya. Muga sampeyang bisa mbales. Matur nuwun kanggo ngrungokake aku.

kancamu sing paling apik,

Nisa

 • Layang Iber-Iber singkat ngabari konco arep dolan

Kediri, 02 Desember 2016

kanggo kancaku Fina
Ing panggonan

Hai Fin, piye kabare? Muga-muga kabeh bakal apik ya. Aku kangen banget karo kowe Fin. Tekane layang iki mung arep menehi kabar yen minggu ngarep aku bakal dolan menyang panggonanmu kanggo ngaso. Lan muga-muga kita bisa main bareng kabeh dina kanggo nuduhake crita lan pengalaman sawise 3 taun ora ketemu.

Cendhak wae ya layangku, matur nuwun.

Salam kangen kancamu,

Ayu

 • Layang Iber Iber singkat ngabari muleh

Jakarta, 29 Januari 2015

kagem ibu ingkang kinasih

Bu, pripun kabare, mugi tansah sehat pinaringan seger kasarasan nggeh. Bayu wonten mriki alhamdulillah sehat.

Kula ngirim layang menika ajeng maringi kabar, sasi ngajeng kula wasul kaliyan rencang 5 ajeng riset wonten lumbung desa. Ajeng nedha tulung Bapak, sakderenge kula wasul dipadosaken kos damel setunggal sasi. Kula wasul rental mobil, dados bapak sampun methuk wonten terminal.

Ngoten mawon nggih bu, matur nuwun.

Putramu,

Bayu Bagaskara

Contoh layang iber iber kanggo konco

 Layang Iber Iber

Yogyakarta, 29 November 2017

kancaku sing paling apik,
Rahayu Ningsih
ing Lampung

kangen sampeyan,
Piye kabare, Ning? Muga-muga sampeyan sehat, oke? aku lagi ana ing Yogyakarta, kahananku sae lan sehat.

Ning,

Wis 1 taun ora ketemu. Aku kangen banget karo sampeyan Ning. Apa kegiatanmu saiki? Apa sampeyan isih melu PMR ing sekolah lan aktif ing PMI?

Ning, aku arep nyritakake pengalamanku nalika nulungi bencana longsor ing Kecamatan Girimulyo, salah sawijining wilayah ing sisih kulon kutha Yogyakarta, tepate ing Kabupaten Kulon Progo.

Ora ana korban jiwa ing kedadeyan kasebut. Nanging, longsor iki nggawe dheweke trauma lan dheweke isih kuwatir babagan longsor liyane amarga udane rada deres nalika iku.

Alhamdulillah, saiki wong-wong ing kono wis ora kuwatir maneh.

Apa sampeyan duwe pengalaman sing padha karo aku, Ning? Yen mangkono, critanana aku, oke?
Mula, muga-muga sampeyan bisa mbales layang iki. Aku ngenteni balesanmu.

Salam kangen saka kancamu,

Tatyana

Contoh layang iber iber kanggo guru

Kuala Lumpur, 24 April 2018

Dumateng. Bu Windyawati
wonten Nganjuk

Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT,
Nami kula Nugraha, kula siswa ing SMU Negeri 19 Nganjuk, kelas 2A. Bu Widyawati menika wali kelas 2A nalika kula taksih sinau wonten mriku. Kula sakniki wonten Malaysia tumut program pertukaran mahasiswa.

Lumantar serat menika kula namung ngaturaken agunging panuwun awit saking pambiyantunipun Ibu Widyawati satemah kula saged dipun usul dening kepala sekolah kangge ndherek wonten ing program pertukaran siswa menika. Kula taksih mbetahaken bimbingan saha donga pangestu saking Ibu Widyawati supados kagiyatan sinau kula ing mriki saged lumampah kanthi lancar kados ingkang dipunkajengaken.

Muga-muga ing liburan semester sabanjure kula saged wasul menyang Indonesia lan saged dolan wonten daleme Ibu sareng bapak ibu kula bu.

Sesarengan serat niki, kula nggih ngirim oleh-oleh saking Malaysia ingkang kula tumbas wonten Johor. Muga-muga ibu saged nampa.

Ngoten mawon ngge Bu, kula matur nembah nuwun sanget damel pambiyantunipun Ibu.

Murid Panjenengan,

Nugraha

Contoh layang iber iber kanggo simbah

Salam kanggo Mbah
Pripun kabare Mbah? Mugi-mugi Simbah tansah sehat lan tansah ing pangayomanipun.

Mbah, preian sekolah bakal teka. Apa aku lan adhiku bisa preinan menyang daleme Mbah? Kita kangen banget karo Mbah, utamane masakane Mbah.

Yen bisa, kita bakal lunga sedina sawise raport lan bakal ana ing daleme simbah suwene rong minggu. Kita janji ora bakal ngganggu simbah lan bakal nulungi simbah apa wae sing dijaluk simbah.

Dak tunggu layang balesane ya mbah,

Sing tansah tresna marang Simbah,

Gumanti NR

Contoh layang iber iber kanggo wong tuwa

8 contoh surat pribadi untuk orang tua contohsuratmu
Categories
Bahasa Jawa

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

Contoh layang ulem – Layang mujudake jinis komunikasi tulis nggunakake media kertas. Layang dumadi saka pirang-pirang jinis (waca: jenis jenis layang basa Jawa).

Salah siji jenise layang yaiku layang ulem. Layang ulem yen ing basa Indonesia diarani surat undangan.

Ya, kaya surat undangan umume, layang ulem iku uga akeh jinis isine ana layang ulem ulang tahun (ambal warsa), pernikahan (palakrama), khitanan, layang ulem resmi, ora resmi lan sapiturute.

Nah, ing kalodhangan iki, supaya kanca kanca ora bingung, mula saiki bakal dijelasake siji siji babagan layang ulem ing bahasa Jawa.

Apa tegese layang ulem, apa fungsine, kepriye strukture, apa titikane lan kaya apa contoh contohe ayo padha diwaca ing ngisor iki.

Layang Ulem Yaiku

10 Contoh Undangan Pernikahan Desain Simple dan Elegan | Indozone.id

Layang ulem yaiku layang kang isine ngabari marang wong liya (kang dituju) lan ngaturi rawuh ing acara olehe duwe gawe utawa kagungan kersa.

Sumber lain njlentrehake tegese layang ulem, layang ulem yaiku layang kabar (pemberitahuan) sing njaluk pihak liya teka ing wektu, panggonan lan acara sing wis ditemtokake.

Layang ulem bisa ditulis dening organisasi, bisa uga pribadi. Tujuan digawe layang ulem yaiku kanggo ngatur nomer lan posisi tamu sawetara dina sadurunge tanggal acara.

Layang undhangan biasane digawe akeh. Proses pabrik bisa ditindakake kanthi cara distensil. Supaya pihak sing nggawe undhangan mung nulis alamat wong utawa pihak sing dituju.

Ngelingi akehe undhangan, tandha tangan ing undhangan kasebut bisa ditindakake kanthi cap tangan utawa stempel. Iki nyepetake yen nggawe undhangan.

Jinise Layang Ulem

10 Contoh Undangan Pernikahan yang Bisa Jadi Referensimu, Ia Kamu yang Masih Jomblo

Jinise layang ulem ana 3 yaiku:

 1. layang ulem resmi
 2. layang ulem ora resmi.
 3. layang ulem pribadhi

Siji mbaka siji bakal dijelasne ing ngisor iki.

Layang Ulem Pribadi

Layang ulem pribadi yaiku layang undangan kanggo teko ing acara kekerabatan utawa acara kulawarga.

Contone layang ulem pribadi kayata undangan khitanan, ulang tahun, mantenan, lan liya-liyane.

Surat undhangan pribadi, biasane kanthi jeneng individu sing ditujokake kanggo kepentingan individu.

contoh layang ulem pernikahan

Contoh Ulem Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Microsoft Word – Kalih Ngopi
Contoh Layang Ulem Resmi Bahasa Jawa – Mudah
Views Contoh Layang Ulem Sunatan Bahasa Jawa News Update - Hutomo

Contoh layang ulem khitanan bahasa jawa

Contoh layang ulem syukuran

Layang Ulem Resmi

Layang ulem resmi yaiku layang ulem sing dianakake antarane instansi utawa organisasi kanggo kepentingan layanan. Sipat undhangan resmi kanggo hubungan resmi utawa bisnis.

Contone layang ulem resmi, yaiku layang ulem undangan rapat umum pemegang saham, rapat, bisnis, ulem dinas, lan liya-liyane.

Ora kaya layang pribadi, layang ulem resmi kudu nyantumake kop layang, nomer layang, lan tujuan layang.

Jeneng entitas utawa individu sing nampa undhangan uga kudu kasebut.

Ing layang ulem resmi, jeneng sing tanggung jawab kanggo surat undhangan resmi kudu dilebokake kanthi lengkap karo jabatane. Iki penting, amarga jeneng lan jabatan kasebut nuduhake pentinge rapat sing bakal dianakake.

Perangane Layang Ulem Resmi

Struktur utawa perangane layang ulem resmi kaya ing ngisor iki:

 1. Kop layang
  Kop layang utawa uga disebut kop surat yaiku bagian layang sing ngemot jeneng institusi, instansi, utawa organisasi sing ditulis nganggo huruf kapital, kalebu alamat kanthi variasi huruf gedhe lan cilik miturut aturan sing bener, lan dilengkapi logo.
 2. Nomer layang
  Nomer layang yaiku nomer urut layang sing dikirim.
 3. Lampiran
  Lampiran yaiku perangane layang sing bakal ngemot sawetara lembar liyane sing kalebu ing layang kasebut.
 4. Babagan
  Babagan yaiku isine tujuwan lan maksud gawe layang ditulis.
 5. Tanggal
  Kalebu tanggal, sasi, lan taun layang digawe, sing umume ditulis ing sisih tengen, sejajar karo nomer surat.
 6. Alamat Surat
  Isine jeneng wong utawa pihak sing dituju surat kasebut, sing ditulis tanpa nggunakake tembung kanggo.
 7. Pambuka
  Isine salam pambuka utawa salam kang dipungkasi nganggo tanda koma (,).
 8. Isining Serat
  Isine katrangan bebarengan karo katrangan dina, tanggal, wektu, panggonan, lan sapanunggalane kang nerangake inti saka perkara kang bakal diwedharake marang kang nampa layang uleman.
 9. Panutup
  Salam panutup ditandhani kanthi katrangan babagan jabatan, tanda tangan, jeneng lengkap sing nggawe layang, biasane diiringi gelar lan uga nomer identifikasi karyawan (NIP) kanggo nguatake layang.
 10. Salinan
  Salinan digunakake yen surat resmi utawa surat resmi mbutuhake salinan. Salinan ing layang resmi yaiku pihak sing nampa salinan utawa salinan layang, kajaba pihak sing dituju. Isine awujud wara-wara utawa wara-wara marang atasan ngenani anane acara utawa kegiyatan.

Contoh Layang Ulem Resmi Bahasa Jawa

Ing ngisor iki ana pira pira contoh layang ulem resmi bahasa jawa.

Contoh Layang Ulem Sekolah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
WEWASA PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TUBAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 93, lb. Siliwangi, Tuban Jawa Timur Telp. (022) XXXXXX Kode Pos 40132

================================================== ==========================

Nomer : 256/UWM/2019 Tuban, 7 Desember 2019
Lampiran : ……………………….
Topik: Undangan njupuk rapor

Kanggo. Bapak/Ibu/Wong tuwa/Wali
Siswa Kelas XI
SMAN 1
ing Bandung

Kawula ngaturaken undhangan dhumateng panjenengan sedaya supados saged rawuh ing acara pengambilan rapor semester ganjil kelas XI taun ajaran 2019-2020 ingkang badhe kalaksanan ing :

Dina: Jumuwah
Tanggal: 12 Desember 2019
Wektu : 08.00 WIB
Panggonan: Saben kelas XI

Matur nuwun kanggo kawigatosan lan kerjasamanipun.

salam taklim,

Kepala SMA N 1 Tuban

Hadi Andri S.Pd

 

Tugas Layang Ulem 2 | PDF

Contoh Layang Ulem Rapat Desa

KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM
KANTOR KEPALA DESA SIDODADI

Jl.Supriadi Nomer 334 Desa Sidodadi, Garum Blitar Jawa Timur Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132

================================================== ==========================

Nomer : 003/Pem Des/ VI/ 2014 20 Juni 2014
Lampiran : ……………………….
Topik: Undangan rapat koordinasi

`

dhumateng ingkang minulya
Kepala Dusun/RT/RW
Sekabahing Desa Sidodadi

Panjenengan setya,
Gegayutan kaliyan perkawis ingkang kedah dipunrembag, ngengingi panyiapan penilaian kahanan desa saha penyaluran insentif kangge RT RW saha desa, kula ngaturi dhumateng panjenengan sedaya supados saged rawuh ing :

Dina: sabtu
Tanggal: 21 Juni 2014
Wektu: Jam 08.00 Nganti Rampung
Tempat: Aula kantor desa Sidodadi

Kanggo kelancaran acara kasebut, kaajab para kepala RT, RW saha dusun bisa nyiapake data kependudukan ing wilayahe dhewe-dhewe miturut kondisi paling anyar.

Pramila serat uleman punika kita aturaken. Muga-muga sampeyan bisa teka ing wektu sing tepat.
Matur nuwun kawigatosan saha rawuhipun.

Sidodadi, 20 Juni 2014
Lurah Sidodadi

Aris Prawira

grenengane pustakawan

Tuladha Layang Ulem Resmi Karang Taruna

KARANG TARUNA SENDANGREJO

Alamat: Jamur, Sedangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta
Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132 e-mail: sdrjo.karangtaruna@gmail.com

==============================================

Nomer : 01/SU-KT/VI/2013 Yogyakarta, 20 Januari 2013
Hal: undangan rapat
Lampiran:-

Dhumateng ingkang minulya
Bapak Camat Minggir

Panjenengan setya,
Sesarengan serat menika, kita ngarepaken rawuh panjenengan wonten:

Dina: Ahad
Tanggal: 27 Jnauari 2013
Wektu: Jam 19.00-20.00 WIB
Tempat: Balai kantor desa Sendangrejo
Adicara: Rapat rutin organisasi pemuda lan peresmian anggota anyar

Mugi-mugi panjenengan saged rawuh ing acara menika
Pramila serat undhangan patemon punika kawulo aturaken, awit saking kawigatosan saha kersa rawuh panjenengan, kula aturaken agunging panuwun.

Ketua Karang Taruna Sekretaris

Aris Prawira Ririn Ariyani

Contoh Layang Ulem Resmi Perusahaan

PT. DUA INDO PRIMA

Alamat: Jl Agung shaleh Nomer 9, Sleman, Yogyakarta
Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132 e-mail: duaindoprima@gmail.com

==============================================

Nomer :01/VI/UR/DIP/2017 Sleman, 10 Juni 2017
Lampiran:

Dhumateng ingkang minulya
Ibu Fitri Arianti
Kepala Bagian Keuangan
PT Dua Indo Prima

Panjenengan setya,
Sesambungan karo omzet perusahaan sing ngalami penurunan sing signifikan, kanthi iki ngundang kabeh Kepala Divisi PT Dua Indo Prima kanggo rawuh ing rapat sing dianakake ing:

Dina, Tanggal: Senin, 19 Juni 2017
Wektu: Jam 10.30-11.30 WIB
Tempat: Ruang rapat PT Dua Indo Prima

Pramila, uleman punika kawulo aturaken, awit saking wigatosipun patemon punika, keparenga rawuh ing wekdalipun. Matur nuwun kanggo kawigatosan panjenengan

Pimpinan PT Dua Indo Prima

Jeny Haddad

layang ulem bahasa jawa

Categories
Bahasa Jawa

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

Layang Kitir Basa Jawa, Contohnya – Tradhisi nulis layang wis ana wiwit jaman biyen lan minangka dadi sarana kanggo komunikasi wong siji lan sijine.

Beda karo jaman saiki, layang ing jaman semunu biyasa ditulis nganggo tangan lan kudu liwat kurir.

Senajan jaman wis owah, sinau babagan layang tetep nyenengake, amarga ngelingake masa lalu.

Nah, ing kalodhangan iki kita arep nyinau salah suwijine jinis layang sing paling sederhana, yaiku layang kitir.
apa tha tegese layang kitir, kepriye strukture layang kitir, apa wae ciri-cirine lan kaya apa contone layang kitir bakal kita bahas kanthi lengkap ing ngisor iki.

Layang Kitir Yaiku

Layang kitir yaiku layang utawa cathetan sing digawe kanthi ringkes, padet lan cetha kanthi tujuwan lan tujuwan tartamtu marang sing nampa tanpa basa-basi.

Layang kitir diarani memo ing basa Indonesia. Kayata memo biasa, layang kitir ringkes banget lan langsung menyang intine layang.

Waca uga: 7 Jenis jenise layang ing basa Jawa (LENGKAP)

Tulisan ing layang kitir biasane ora luwih saka 10 baris, lan tulisan kasebut bisa diketik utawa ditulis tangan. Memo ditulis kanggo menehi pituduh, panjaluk, utawa kabar, mula ora mbutuhake salam pambuka utawa panutup kaya layang.

Adhedhasar panganggone, ana layang kitir sing resmi lan ana sing ora resmi (pribadi).

Layang kitir resmi biasane digunakake minangka pernyataan hubungan resmi saka pimpinan marang bawahan, sing diterbitake dening lembaga utawa organisasi.

Dene layang kitir ora resmi digunakake minangka cathetan utawa statement ora resmi antarane kanca, keluwarga, sederek, utawa pihak katelu sing melu organisasi, institusi, utawa agensi.

Struktur Layang Kitir

Kerana iki jinis layang prasaja kang fokus ing intine, mula strukture layang kitir amung ana telu yaiku:

 • Sirahe layang – dumadi saka kop layang (mung kanggo memo resmi), jeneng pangirim lan jeneng panampa.
 • Awak layang – ngemot isine layang, yaiku apa sing arep diwedharake marang sing nampa. Pesen sing dikirim kudu ringkes, padet, jelas lan gampang dimangerteni.
 • Sikil layang – isine tanggal, tandha tangan lan jeneng lengkap pangirim.

Titikane Layang Kitir

Ciri ciri utawa titikan sing mbedakake layang kitir karo layang liyane yaiku:

 • Layang kitir mujudake salah sawijine wujud komunikasi sing isine saran, pituduh, utawa katrangan ngenani sawijining perkara.
 • Nduwe bagean kaya layang, nanging luwih prasaja.
 • Informasi sing dikirim jelas lan relevan.
 • Biasane ora nyantuamake identitas kantor kayata jeneng kantor, nomer telpon, alamat lengkap kantor amarga kanggo wong wong tertamtu.
 • Layang kitir bisa diajukake kanthi horisontal (pihak nduweni jabatan sing padha) utawa vertikal (pengiriman saka atasan marang bawahan utawa kosok balene).

Contoh Contoh Layang Kitir

Ing ngisor iki ana tuladha layang kitir minangka bahan pasinaon kangge kanca kanca awit saka contoh layang kitir kanggo wong tua, kanggo kanca, tasan marang bawahan lan sateruse.

Contoh layang kitir kanggo wong tua

Layang Kitir Bsa Jawa

Layang Kitir

Ingkang kula kurmati Bapa saha Ibu
Ing surakarta

Pak, Bu kulo nyuwun dikirimi kitab Tafsir Al-Jalalain, wonten Malang mboten wonten. Kulo nyuwun sanget nggih. Didamel minggu ngajeng niki.

2 Agustus 2002
Putra Njenengan,

Arif Kurniawan

Layang Kitir

Wiyose bu, yen ibu pepingin kulo wangsul. Kulo mboten saget wangsul, amarga kulo isih skripsi ing kampus, saget wangsul, yen sampun rampung skripsi.

Samarinda,1 juli 2000
Putranipun ibu,

Siti Lestari

Layang Kitir

Ingkang kula kurmati Rama
Ing malang

Rama kula wangsul menyang malang esok, 21 Mei 2022 kulo numpak bis akas asri.

Jakarta, 20 Mei 2022
Rayi,

Andy Kurniawan

Layang Kitir

Damel Ibu

Bu, Mbak Endang mboten sios mampir, mboten sah masak katah katah nggeh, kulo piyambak mawon.

Dono

Layang Kitir

Damel Bapak

Pak, mangke sonten sampun supe tumbas bahan damel kerajinan lampion nggeh. Kertase werna abrit nggeh pak.

Kula sampun mangkat kerja kelompok wonten griyane Rahayu ngantos dalu.

Didit

Contoh layang kitir kanggo konco

layang kitir basa jawa

Layang Kitir

Kancaku Achmad
Ing Sleman, Yogyakarta

Achmad aku ora biso menyang omahmu. Aku ora ono biaya.
Mung yen ono rejeki, aku mrono.
Bandung ,1 januari 1999
Kancamu ,

Ardian

Layang Kitir

Saka: Bahrun
Kanggo: Ibnu

Sesok ana riset babagan kembang nang omahe Dayu, ojo lali. Tak ngenteni neng prapatan gedhe jam 2 awan.

Layang Kitir Basa Jawa

Kanggo: Iwan

Catetan asil rapat tak seleh ana njero buku kimia. Kowe mau digoleki Pak Ahmad, ken ndang menyang kantor. Minggu ngarep ana rapat terakhir, tulung file rancangan dekorasi panggung gawanen.

Sandra

Layang Kitir basa Jawa

Kanggo Bayu

Bay, kamangka catetan blanja praktek ndog asin aneka rasa mok gawa, tulung itungen pisan HPP ne ya. Iki ndog e wes tak resiki, sesuk kari nggawa neng sekolahan.

Kancamu,

Rahadi

Layang Kitir

Kanggo kancaku,
Gunawan Adi
Ing Klaten

Assalamualaikum, piye kabare Gun? Sepurane suwi layangmu tak bales.
Aku ing kene lagi repot garap usaha koi, ngrintis saka awal angel tibane Gun hehehe
Aku arep ngabari, insyaallah Desember libur sekolah tak moro karo adhekku Rendra.
Tapi aja repot repot lho ya.

Surabaya, 23 November 2013
Kancamu,

Bagaskara

Contoh layang kitir atasan marang bawahan

Saat di Depan Bos, Orang Suka Berikan Senyuman Palsu - Health Liputan6.com

Layang Kitir

Saka: Direktur Bina Aksara
Kanggo: Juru Tulis

Sesuai perjanjian karo PT Market Comp sing alamate ana ing Jalan Merak Jingga No. 34 Nganjuk, pembayaran barang-barang sing dituku arupa komputer merek Acer 15 sing ditampa tanggal 2 Agustus 2014 kudune wis rampung dina iki. Nanging amarga omzet perusahaan saya suda, pembayaran ditundha nganti wulan ngarep. Gawea surat penundaan pembayaran!

2 Agustus 2014

Layang Kitir

Kanggo Pak Dinar, tulung sesuk esuk sampeyan elingne Pak Indra teka ing kantorku jam 7. Aja nganti telat amarga ana owah-owahan rencana kanggo lomba 17 Agustus.

Sudarman S.Pd.I

Layang Kitir

Saka: Kepala Sekolah

Damel: Pak Akram, Guru Kimia

Njenengan mangke ndherek rawuh wonten ing rapat Dinas Pendidikan Pemalang siang punika damel mewakili kula nggeh. Matur nuwun.

Contoh layang kitir Resmi

9 Perbedaan karakter pemimpin dan bos, yang manakah kamu?

Layang Kitir

PT KARYA ANAK BANGSA
Jalan Raya Seokarno Hatta Nomer 176 Kendal 43527

Kanggo: Kepala Kepegawaian
Saka: Direktur Utama
Hal: Evaluasi Kinerja

Amarga wis ing pungkasan Desember, Kepala Divisi Kepegawaian dijaluk enggal ngevaluasi kerja karyawan. Laporan paling lambat tanggal 2 Januari 2015. Matur nuwun.

Solo, 26 Desember 2014

Mujianto Prasojo
Direktur Utama

Layang Kitir

PT ANGKASA RAYA
Jalan Pancasila No. 5
Malang Selatan

30 Desember 2013

Layang Kitir
Kanggo: Bagian Kepegawaian
Saka: Direktur Utama
Hal: Pengadaan karyawan

Sesuai karo perkembangan ing perusahaan, utamane ing bidang sales, aku njaluk sampeyan nyiyapake fasilitas lan rencana kanggo nampa karyawan anyar. (Katerangan dilampirake)

Ttd
Dandang Kusuma S.E

Tuladha layang kitir ing sekolahan

Contoh-contoh Kegiatan Literasi Membaca yang bisa diintegrasikan dalam Kurikulum Sekolah - GURU SUMEDANG

Layang Kitir

Saka: Pembinas OSIS

Kanggo: Ketua OSIS

Ketua OSIS ndang nglapurake rencana dana kegiatan karnaval budaya menyang Tata Usaha, Bu Andri. Paling lambat sesuk esuk.

Layang Kitir

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
Jalan Gatot Subroto Nomer.67 Yogyakarta

Layang Kitir

Kanggo: Wali kelas IX A Yogyakarta, 24 Mei 2012
Saka: Kepala Sekolah

Wali wali kelas IX A kasuwun mriksani malih pranata adicara damel perpisahan siswa kelas IX. Matur nuwun.

Kepala Sekolah
Hasan Agung S.Pd

Layang Kitir

Kangge: Murid kelas 10 B

Saka: Pak Basuki

Sepurane ya bocah bocah, bapak ora iso mulang dina iki, amarga ana perlu ing Dinas Pendidikan. Kanggo gantine, dibuka LKS Basa Jawa kaca 54 nganti 60, diwaca banjur dijawab soal-soale. Ora perlu dikumpulne, minggu ngarep dibahas bareng. Aja rame ya.

Hiya iku panjelasan babagan layang kitir, awit saka tegese, perangane, titikane nganti contoh-contoh utawa tuladhane layang kitir. Muga muga bisa manfaat ya. Maturnuwun. 

Layang Kitir basa Jawa

Categories
Bahasa Jawa

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

Jenenge Arane Gamane Wayang, Arane gaman wayang Paraga wayang kayata bima, werkudara, puntadewa, arjuna lan sateruse iku nduweni pusaka kang dianggep suci lan ampuh.

Obyek sing dianggep sakral ing kene umume barang warisan sing diwarisake turun-temurun dening para leluhure.

Ing carita wayang akeh paraga utawa tokoh sing nduweni pusaka sakti (nduwe daya ghaib), nganti ana sing bisa ngrusak jagad. Pusaka iki banjur diaraini gaman.

Senjata kang aran gaman iki sing ngiringi wong menyang ngendi wae. Senjata sing diduweni wong ing wayang iku dudu kanggo pamer, nanging gegaman iku gunane kanggo ngayomi sing nduweni ing sawayah-wayah.

Kacarita pusaka-pusaka wong jaman biyen tansah digawe gaib, amarga ing njerone ana pirang-pirang kewan jin kanggo nulung sing duwe.

Nah, saben tokoh iku ora mung ndue siji jinis gaman, nanging ana sing 2, 3 nganti 7 jenis.

Ing ngisor iki ringkesan saka macem-macem senjata sihir sing diduweni dening paraga wayang.

Aji Aji/ Pusaka/ Jimat Gaman Wayang

Nomer Jenenge Wayang Arane Aji Aji/ Pusaka/ Gaman
1 Abimanyu Wahyu Cakraningrat
Keris Pulanggeni
2 Anoman Kuku Pancanaka
Bayu Bajra
3 Antareja Sanjata Upas
Ali Ali Mustika Bumi/ Ambles Bumi
Tirta Prawitasari
Aji Kawastraman
4 Arjuna Panah Pasopati
Sarotama
Ardhadedali
Keris Pulanggeni
Keris Kala Nadhah
Aji Sepi Angin
Aji Danurwenda
Panah Sengkali
Cundamanik, 
Aji Mayabumi
Brahmastra
Brahmasirah
Parjanya Astra
Agni Astra
Busur Gandhewa
Angenyastra
Mergading, 
Terompet Karang Dewadatta
Aji ajian Arjuna:
Aji Pengasihan, Aji Panglimunan, Aji Sepi Angin, Aji Tunggengmaya, Aji Mundri, Aji Pengasihan, Aji Asmara Cipta, Aji Asmara Tantra, Aji Asmarasedya, Aji Asmaratunda, Aji Asmaragama, Aji Anima, Aji Lqakuna, Aji Prapki, Aji Matimaq/Sempaliputra, Aji Kama Wersita, Cupu manik isi minyak Jayengkaton,
Kendaraan Arjuna:
Kuda Ciptawilaha dan cambuk Pamuk.
5 Anglingdarma Aji Gineng
6 Arjuna Sasrabahu Senjata Cakra
Trisula
Brahalasewu
7 Aswatama Cundha Manik
8 Bagaspati Aji Candrabirawa
9 Baladewa Nanggala, 
Gada Alugara
10 Batara Guru Senjata Trisula
Aji Kemayan
Cupu Manik Astagina
Kendaraan:
Lembu Andini
11 Batara Indra Kendaraan: Gajah Aerawata/ Gajah Erawata
12 Batara Kala Kala Nadhah
Kala Dite
13 Batara Kamajaya Aji Kemayan
14 Batara Surya  Kereta Jatisurya
15 Bhisma  Aji Tamengwesi
Bomanarakasura
Pancasona Bumi
Bukbis Sorot Api
16 Burisrawa Aji Welut Putih
Candrakirana
17 Danaraja Aji Rawerontek
18 Danurwenda Aji Bandung Bondowoso,
Aji Ungkal Bener dan Blabag Pangantol antol
19 Dasamuka Senjata Candrasa
Pedang Sokayana 
Sengkayana/ Pedang Mentawa
Aji-ajian Dasamuka:
Aji Pancasona
Aji Rawerontek
Gunturgeni
20 Dewi Gangga (Ibu Bhisma) Panah Cucuk Dandang, 
Jungkat Widadari
21 Drestarastra  Aji Kumbala Geni
22 Durcala, Dursala Aji Pangrayangan
Aji Gineng
23 Dursasana Keris Panjang besar Kyai Barla
Kyai Tundungmungsuh
24 Durna  Cundha Manik
Nracabala
Aji Danurwenda
Dwel Geduwel Breh
Jamus Kalimasada
25 Gandamana Blabag Pangantol antol lan Aji Bandung Bondowoso
Aji Sepiangin
Kalung Robyong Mustakawarih
26 Gatutkaca Caping Basunanda
Kutang Antakusuma
Aji Brajamusti
aji kepel Brajadenta
Pancabajra
Krincingwesi
Bajinggiring
Garuda Ngapak
Aji Narantaka
Terumpah Madu Kacerna
27 Indrajit Nagapasa/ Nagabraja
Wimohanastra
Aji serep Megananda/Aji Sirep Begananda
28 Jayadrata Gada Rujakbeling
Gada Kyai Glenggam/ Kyai Glinggang
29 Karna Keris Kala Dite
Panah Kunta Wijayandanu
Aji Kalalupa
Aji Balasrewu
Aji Danurwenda
Kumta Sanjata Panah
30 Kartamarma Senjata Limpung
31 Kresna Senjata Cakra atau Cakrabaskara
kembang Wijayakusuma
Brahalasewu
Kereta Jaladara
Kitab Jitabsara
32 Kumbakarna Aji Gedongmengo
Pelak Gelak Sakethi
33 Leksmana Widagda Panah Surawijaya
34 Menakjingga Gada Wesi Kuning
Pedang Sengkoyono
35 Nakula Cupu Tirtamanik
36 Palgunadi Ali ali Mustika Ampal
Aji Danurwenda
37 Permeya Gajah Hesthitama
38 Matswapati Selatimpuru
39 Pretiwanggana Pusaka panah Nracabala
40 Puntadhewa Jamus Kalimasada
Songsong Tunggulnaga 
Tombak Karawelang
41 Ramawijaya Panah Guwawijaya
42 Rama Bargawa Pusaka Kapak Duwung
Panah Barga Astra
43 Salya Aji Candrabirawa
44 Sarpakenaka Kuku Pancanaka
45 Sasikirana Gada Lukitasari 
Tombak Kyai Wilugarba
46 Seta Aji Narantaka
Gada Pecatnyawa
Gada Lukitasari
47 Setyaki Gada Wesi kuning/ Gada Lukita Sari
48 Sosrowindu Kemlandingan Putih
49 Srikandi Panah Ardadedhali
50 Subali Aji Pancasona
51 Suyudana/Duryudana; Gada Inten
Kulit keras
52 Sumantri Senjata Cakra
53 Sengkuni Kulit keras 
54 Wibisana Panah Indrasta 
55 Werkudara/ Bima/ Bhimasena Gada Rujakpala
Gada Lukitasari
Gada Lambitamuda
kuku Pancanaka
Aji Blabag Pangantol Antol
Aji Bandung Bondowoso
Bayu Bajra
Tirta Prawitasari
  Semar Kentut
  Petruk Kyai Pethel
  Bagong Kudi
Aji-aji, pusaka, gaman, jimat wayang

Gamane Wayang Sing Utama

Jenenge Arane Gamane Wayang

Jenenge/ Arane Gamane Wayang, Ana sawetara gamane wayang kang sering ditakokake ing ujian basa Jawa yaiku:

Aji candrabirawa kagungane Prabu Salya.

2. Aji Grayang = Prabu Destrasta.

3. Aji narantaka = Raden Gathutkaca, Resi Seta.

4. Aji pancasona = Prabu Danaraja, Prabu Dasamuka, Prabu Suteja, Resi Subali.

5. Aji sepiangin = Raden Janaka.

6. Buku jitabsara = Prabu Kresna.

7. Caping basunanda = Raden Gathutkaca.

8. Cincin Sotyaningampal = Raden Janakan.

9. Cundha manik = Raden Janaka.

10. Gada inten = Prabu Duryudana.

11. Gada lukita sari = Raden Werkudara.

12. Gada wesi kuning = Raden Setyaki, Minakjingga.

13. Jimat kalima sada = Prabu Puntadewa.

14. Kembang wijaya kusuma = Prabu Kresna.

15. Kepel brajadhenta = Raden Gathutkaca.

16. Keris kala dete = Prabu Karna.

17. Kering pulanggeni = Raden Janaka.

18. Kutang antakesuma = Raden Werkudara.

19. Kuku pancanaka = Raden Werkudara.

20. Kyai pethel = Lurah Petruk.

21. Nenggala lan alugra = Prabu Baladewa.

22. Panah ardavdhedhali = Raden Janaka.

23. Panah candrasa = Prabu Dasamuka.

24. Panah guwa wijaya = Prabu Rama.

25. Panah jungkat penatas = Resi Bima.

26. Panah nagapasa = Raden Indrajid.

27. Panah pasopati = Raden Janaka.

28. Panah sarutama = Raden Janaka.

29. Rata jaladara = Prabu Kresna.

30. Rujak polo = Raden Werkudara.

31. Senjata cakra = Prabu Kresna.

32. Senjata kuntawijadanu = Prabu Karna.

33. Senjata wijaya kapa = Prabu Karna.

34. Trumpah madukacerma = Raden Gathuhkaca.

35. Upas wisa = Raden Antareja.

Soal lan Jawaban Bab Arane Gaman Wayang

Jenenge Arane Gamane Wayang

Biasane soal soal sing ditakokake kayata:

 • Gamane Bima yaiku Gada Rujakpolo lan Kuku Pancanaka
 • Kuku Pancanaka iku gamane raden Werkudara
 • Gamane Puntadewa yaiku Jamus Kalimasada
 • Panah Pasopati iku gamane Raden Janaka
 • Gamane Werkudara yaiku Gada Rujakpolo lan Kuku Pancanaka
 • Gamane Arjuna yaiku Panah Pasopati

Jenenge/ Arane Gamane Wayang, Kudu disethithiake yen akeh paraga wayang ndueweni jeneng alias ora mung siji kaya werkudara uga diarani bima utawa bhimasena, arjuna uga diarani janaka, permadi, dananjaya.

Hiya iku saweatara arane gaman wayang ing carita pewayangan Jawa. Muga muga bisa mbantu sinau kanca kanca kabeh. Matur nuwun.

Categories
Bahasa Jawa

√ Teks Pawarta Basa Jawa: Teges, Titikan & Contoh (SUPER LENGKAP)

Teks Pawarta basa Jawa – Ing ingisor iki bakal dijlentrehake babagan teks pawarta ing basa jawa kanthi jangkep awit saka pangertene pawarta, titikane pawarta, sifate pawarta, jenis jenis pawarta, unsur unsur pawarta, perangane (struktur teks) pawarta nganti tuladha utawa contoh pawarta singkat ngemot 5W+1H.

Pawarta Yaiku

Tegese Pawarta yaiku salah laporan ngenani kedadeyan-kedadeyan kang penyampaian lumantar media cetak, siaran TV, radio, media online, utawa lisan marang masyarakat umum.

Pangerten pawarta kanthi cekak, pawarta yaiku teks kang wujude laporan ngenani kedadeyan kang dumadi.

Titikane/ Ciri Ciri Teks Pawarta

Tumbangnya Koran Tiga Zaman dan Gelapnya Kasus Udin

Ciri ciri utawa titikane teks pawarta ana 4 yaiku:

 1. Narik kawigaten ateges pawarta kudu bisa narik kawigaten, salah sawijine ancas kanggo narik kawigatene masyarakat supaya masyarakat kepengin langsung ngerti isine pawarta.
 2. Anyar utawa aktual tegese pawarta kudu ngemot informasi utawa kedadeyan paling anyar utawa isih rame.
 3. Bisa dipercaya tegese isine pawarta kudu bisa dipercaya, mula pawarta iku kudu adhedhasar kanyatan supaya aja digawe-gawe.
 4. Cetha lan gunakake ukara sing prasaja: Isine pawarta kudu cetha, ora ruwet lan ukara sing digunakake kudu prasaja supaya gampang dimangerteni.

Sifate Pawarta

Koran Suara Pembaruan Berhenti Terbit 1 Februari 2021

Sawijining pawarta bisa digawe berita yen ndueni sifat sifat:

 1. Anyar

Prastawa anyar nduweni nilai luwih kanggo didadekake warta yen dibandhingake karo acara sing wis kedadean biyen.

 1. Penting

Pawarta bakal dianggep penting yen kedadeyan utawa perkara kasebut mengaruhi uripe manungsa. Dadi dhasare sawijining pawarta kudu dianggep wigati dening masyarakat.

 1. Jalaran

Sawijining prastawa dadi warta amarga bisa nyebabake utawa nduwe pengaruh.

 1. Jarak

Masyarakat utawa pamaca bakal luwih remen marang prastawa kang dumadi ing sakiwa tengene kanggo didadekake pawarta tinimbang kedadeyan kang adoh.

 1. Emosi

Sesuatu bakal dadi warta yen nalika dilapurake bakal nuwuhake emosi kayata nesu, kuciwa, sedhih, lsp.

Struktur Teks Pawarta

Opini: Menunggu Kematian Koran – Panturapost.com

Perangane utawa struktur teks pawarta ana 4 yaiku:

 1. irah-irahan
 2. teras pawarta
 3. isine pawarta
 4. panutup pawarta.

Supaya luwih paham, ing ngisor iki dijlentrehake struktur saben teks pawarta lan tuladhane teks pawarta.

Irah-irahan

Struktur teks pawarta kapisan yaiku irah-irahan (headline ing Bahasa Indonesia).

Irah-irahan kasebut ngemot tembung kunci sing nggambarake apa isine pawarta. Saliyane narik kawigaten, irah-irahan pawarta biasane ngemot sawetara unsur teks pawarta.

Tuladha irah irahan pawarta:

Ora ana Cuti kanggo Karyawan ASN-Swasta Sajrone Nataru.

Awal 2022, Kasus Covid ing Donya Tembus 288 Kasus!

Ricky Kambuaya Siap Nampa Undangan Shin Tae-yong Maen Bal balan ing Luar Negeri

Teras Pawarta

Teras Pawarta utawa uga diarani pawarta utama, dumunung ing wiwitaning paragraf, lan ngemot pokok utawa inti pawarta.

Dilansir saka kaca Home Learning Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan, pawarta umume dumadi saka telung ukara, lan menehi ringkesan isi warta.

Tuladhane Teras Pawarta:

Pamrentah wis resmi nerbitake aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat 3 ing Natal lan taun anyar sing bakal teka. Perda kasebut nyatakake yen Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai swasta lan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) lan Polri dilarang cuti wiwit tanggal 24 Desember nganti 2 Januari. , 2022.

Isine Pawarta

Isi berita dadi struktur katelu saka teks pawarta. Pawarta wigati banget amarga isine informasi kang njlentrehake informasi kang kinandhut ing struktur teks pawarta sadurunge, teras pawarta.

Panutup Pawarta

Struktur teks pawarta kang pungkasan yaiku panutup pawarta. Ing Bahasa Indonesia uga diarani kaki berita.

Panutup pawarta nuduhake informasi tambahan, lan ora mengaruhi isi teks warta sakabèhé.

Unsur Unsur Pawarta

Koran SINDO Raih Penghargaan IPMA dan IYRA 2021

Pawarta seng becik yaiku sing ngemot unsur unsur pawarta. Unsur unsur pawarta ana 6 yaiku:

 1. What : Informasi “apa” sing ana ing pawarta.
 2. Who : “Sapa” sing dadi pelaku ing berita.
 3. Where : “Ing ngendi” pawarta kasebut dumadi.
 4. When : “Kapan” pawarta kedadean.
 5. Why : “Apa alesane” kok bisa kedadean.
 6. How : Panjelasan/ deskripsi kedadean.

Ateges ukara-ukara ing teks pawarta kudu bisa mangsuli kabeh pitakon ing dhuwur.

Jenis Jenise Pawarta

Ini Kisah Loper Koran yang Bertahan di Tengah Banyak Media Online

Jenis jenise pawarta ana 9 yaiku:

 • Pawarta Straight: yaiku pawarta kang ditulis kanthi ringkes, lugas, lan isine prastawa-prastawa wigati kang kudu dimangerteni dening pamaos.
 • Pawarta Hard: yaiku pawarta kang biyasane ngemot informasi aktual ngenani prastawa kang ana gegayutane karo politik, kadurjanan, kabijakan pamarentah, bencana, lan prastawa-prastawa wigati liyane kang kudu enggal-enggal ngerti para pamaca.
 • Pawarta Soft: yaiku pawarta sing nyuguhake warta kang sipate entheng lan ajine pawarta ana ing sangisore ajine pawarta kang awujud hard news.
 • Pawarta Interpretative: yaiku pawarta langsung kang dilengkapi informasi tambahan kayata panemu utawa panliten.
 • Pawarta Depth: yaiku pawarta kang nyuguhake warta kang isine nyemak kanthi jero ngenani sawijining prastawa.
 • Pawarta Investigation: pawarta kang ditulis adhedhasar asil investigasi mligine tumrap sawijining prastawa utawa prakara (masalah).
 • Pawarta Opinion: pawarta kang isine panemu utawa opini ngenani prastawa panas kang lagi kelakon.
 • Pawarta Comprehensive: pawarta kang isine pawarta ngenani kanyatan sawijining prastawa kang ditliti kanthi temenan.
 • Pawarta Feature: jinising pawarta ingkang dipunandharaken ngginakaken gaya cariyos ingkang sami kaliyan cerkak ingkang ngginakaken gaya sastra.

Contoh Teks Pawarta Basa Jawa Singkat 5W+1H

Kanggo sinau kanca kanca kabeh, ing ngisor ini ana sawetara contoh/ tuladha teks pawarta basa Jawa singkat ngemot 5W+1H.

Pawarta Pendidikan

Tinjau PTM Terbatas di Cianjur, Wagub Jabar Berpesan Siswa Tak Gaptek

Sekolah Paling Apik 2021, Paling Akeh Saka Jawa Tengah

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) wis ngetokake daftar 1.000 sekolah paling apik ing taun 2021 ing Indonesia adhedhasar asil Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Gabungan Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020 lan 2021. .

Saka daftar kasebut, sekolah sing paling apik umume saka Jawa Tengah (Jawa Tengah). Sing paling dhuwur yaiku Jawa Tengah sing nyumbang 211 sekolah,” ujare Ketua LTMPT Mohammad Nasih ing konferensi pers online Launching Top 1.000 Schools, Jumat, 1 Oktober 2021.

Posisi kaloro diisi Jawa Barat kanthi 169 sekolah, banjur Jawa Timur 162 sekolah lan DKI Jakarta 132 sekolah. Posisi kaping lima diisi dening Daerah Istimewa Yogyakarta kanthi 83 sekolah.

Ing ngisor iki distribusi ewu sekolah paling apik miturut provinsi:

 1. Jawa Tengah 211 sekolah
 2. Jawa Barat 169 sekolah
 3. Jawa Timur 162 sekolah
 4. DKI Jakarta 132 sekolah
 5. ING Yogyakarta 83 sekolah
 6. Banten 49 sekolah
 7. Sumatera Barat 30 sekolah
 8. Bali 20 sekolah
 9. Sumatera Utara 18 sekolah
 10. Riau 18 sekolah
 11. Kalimantan Timur 15 sekolah
 12. Sumatera Selatan 12 sekolah
 13. Kalimantan Barat 11 sekolah
 14. Lampung 10 sekolah
 15. Kalimantan Selatan 10 sekolah
 16. Kepulauan Riau 8 sekolah
 17. Sulawesi Selatan 7 sekolah
 18. Kepulauan Bangka Belitung 6 sekolah
 19. Nusa Tenggara Barat 6 sekolah
 20. Jambi 5 sekolah
 21. Bengkulu 5 sekolah.
 22. Kalimantan Tengah 3 sekolah
 23. Sulawesi Tengah 2 sekolah
 24. Aceh 2 sekolah
 25. Sekolah Gorontalo 1
 26. Nusa Tenggara Timur 1 sekolah
 27. Kalimantan Utara 1 sekolah
 28. Papua Barat 1 sekolah
 29. Maluku 1 sekolah
 30. Sulawesi Tenggara 1 sekolah

“Saka sawetara provinsi ana sawetara provinsi sing durung mlebu SMA ana ing 1.000 teratas, yaiku Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara lan Papua,” pungkas Nasih.

Pawarta Kebudayaan

Fantasy Town, Lestarikan Budaya Indonesia Melalui Game

Fantasy Town, Nglestarekake Budaya Indonesia Lewat Game

Suara.com – Minangka negara nuswantara, Indonesia dikaruniai maneka warna warisan budaya, seni lan sejarah saka jaman biyen, sing biasane bisa dinikmati kanthi ngunjungi museum utawa papan sejarah liyane. Pandemi COVID-19 nglairake ide kanggo nyedhiyakake lokasi kanthi online.

Untunge Garena bareng karo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) nggagas gawe game Fantasy Town.

Ringkesan, game paling anyar iki nyedhiyakake sawetara panggonan sajarah ing Indonesia kanggo ngerti lan nglestarekake budaya Indonesia saka omah kanthi cara sing nyenengake liwat game simulator tani.

Saperangan papan sajarah ing Indonesia uga ana ing game Kota Fantasi, wiwit saka Candi Borobudur, Monumen Nasional (Monas), Lawang Sewu, Kota Jakarta Kuna, Rumah Gadang, Rumah Adat Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur. , Papua, lan Makassar.

Ora mung lokasi, para tokoh Kutha Fantasi uga diilhami saka legenda Nuswantara. Mula ora gumun yen para pemain bisa main paraga Kabayan, Iteung, lan Radu.

Salajengipun, para pemain bakal nindakake macem-macem kegiatan, wiwit saka tani, ternak, dagang, njelajah wilayah misterius, nganti mbangun kutha impen kanthi nuansa budaya Indonesia.

“Kota Fantasi minangka upaya Garena Indonesia kanggo nglestarekake kabudayan lokal iki supaya bisa diakses sapa wae kanthi digital. Lumantar game iki, kaajab uga bisa migunani kanggo mupangat pendhidhikan budaya kanggo nuwuhake inspirasi kanggo generasi sabanjure,” ujare. Hans Kurniadi Saleh, Direktur Garena Indonesia, ing konferensi virtual, Kamis (30/7/2020).

Game iki dikembangake dening pangembang lokal, Arumgames, lan wiwit saiki kasedhiya kanggo pangguna iOS lan Android.

Pawarta Kebakaran

Kebakaran Rumah di Warakas, 1 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Kebakaran omah ing Warakas, 1 wong digawa menyang rumah sakit

jpnn.com, JAKARTA – Kebakaran omah warga ing Jalan Warakas 4, Gang 18, Desa Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/1) esuk.

Humas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat (Gulkarmat) DKI Jakarta Mulat Wijayanto ngandhakake, kobongan kasebut dumadi watara jam 08.43 WIB. Gunggunge 15 unit branwir lan 75 personel dikerahkan kanggo mateni geni.

“Kebakaran omah ing Warakas, sing nyebabake 14 kulawarga utawa 42 wong,” ujare Mulat ing statement tertulis.

ujar manawa ana warga sing lara kobong amarga kedadeyan kasebut. Korban wis digawa menyang rumah sakit.

Penyebab kebakaran diduga amarga korsleting listrik. Sing dicurigai nyebabake kobongan yaiku korsleting listrik sing ngrebut bahan sing gampang kobong, ujare Mulat.

Petugas pemadam kebakaran bisa mateni geni sajrone udakara 1,5 jam. Kerugian sing dialami warga amarga kobongan dikira Rp 500 yuta. (cr1/jpnn)

Pawarta Kecelakaan

Fortuner Tabrak Pembatas Terbalik Di Tol Ngawi

Mobil Terguling di Tol Solo-Ngawi Kecelakaan Jembatan, 1 Mati, 3 Cidera.

Ngawi – Mobil Toyota Fortuner nabrak jembatan lan terbalik ing dalan Tol KM 551.400A Solo-Ngawi. Akibat saka kacilakan tunggal, Toyota Fortuner, nomer AB1402 PY, nyebabake siji tiwas lan telung tatu.
Kacilakan maut kasebut, ujare Imam, kedadeyan watara jam 17.00 WIB, Setu (1/1/2022). Wektu kuwi udan deres.

“Pancen wis ana siji-sijine kacilakan ing tol Solo Ngawi, tepate KM 551.400A. Sing siji tiwas lan sing siji tatu,” ujare Kabid Lalu Lintas Polres Ngawi AKP Imam Zainul nalika dikonfirmasi AFP, Sabtu ( 1/1/2022).

Korban sing tilar donya, sambung Imam, yaiku Athanasius Sudiar Kristyanto (46), warga Jalan Ring Road Barat Salakan, Desa Trihanogo, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta.

“Korban sing tilar donya nandhang tatu sirah. Banjur telu korban sing tatu iku anggota kulawarga,” ujare Imam.

Kepala Dinas Lalu Lintas PJR Polda Jatim AKBP Dwi Sumarsono nambahake, kacilakan ing dalan tol kasebut diwiwiti nalika kendaraan Fortuner sing ditumpaki Athanasius Sudiar Kristyanto saka arah kulon menyang wetan utawa saka Jakarta menyang Surabaya. Tekan lokasi ilang kontrol lan selip nabrak jembatan lan muter liwat.

“Nalika gerimis, bisa ngantuk lan selip,” kandhane.

Dene telu korban sing tatu yaiku siji kulawarga, bocah loro lan siji wong diwasa. Bocah siji tatu parah, lanang jenenge Mischa (7) lan Athan Calista Maelin (6), banjur korban liyane sadar, Meicholisna Boni Ayu Vidita (45). Katelune isih dirawat ing RS At-Tin Ngawi.

Mangkene panjelasan bab teks pawarta basa Jawa kanti jelas lan gamblang. Matur nuwun muga iso manfaat kanggo kanca kanca kabeh.

Categories
Bahasa Jawa

√5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

jinis jinise artikel jawa

Jinise artikel ing Basa Jawa ana lima yaiku:

 • Artikel Eksplorasi
 • Artikel Panjelasan
 • Artikel Deskriptif
 • Artikel Prediktif
 • Artikel Preskriptif

Siji mbaka sijine bakal dijelasake ing ngisor iki.a

Artikel Eksplorasi

Artikel Eksplorasi yaiku rtikel utawa tulisan kang isine ngandharake fakta saka sudut pandang pangripta.

Tuladha artikel eksplorasi kayata Makalah riset

Artikel Panjelasan

Artikel panjelasan yaiku tulisan kang digawe kanggo njlentrehake utawa njelasake samubarang marang pamaos miturut maneka sudut pandang, utamane saka sudut pandang pangripta. jinis jinise artikel jawa

Tuladha artikel panjelasan: Buku kanthi irah-irahan “3 Sifat Sukses Pribadi” anggitane (Kevin Wu. Gatra, 16 Maret 2011), uga buku-buku liyane sing padha.

Artikel Deskriptif

Artikel Deskriptif yaiku artikel utawa tulisan sing disusun kanggo njlentrehake masalah sing saiki kedadeyan ing masyarakat Tuladha Artikel Deskriptif: Pawarta bab tawuran antardesa.

Artikel Prediktif

Artikel Prediktif yaiku artikel sing isine ngenani bab sing bakal kelakon utawa ora, miturut analisis penulis.

Tuladha artikel Prediktif: Prakiraan cuaca, Prediksi skor (asil) pertandingan sepak bola.

Artikel Preskriptif

Artikel Preskriptif yaiku artikel ingkang kados mekaten inggih menika artikel ingkang maringi tuntunan dhumateng pamaos supados nindakaken samukawis supados boten ngalami kalepatan saha kalepatan.

Tuladhne artikel preskriptif kayata: artikel babagan carane njaluk paspor, KTP, utawa SIM tanpa liwat perantara. Panjelasan rinci sing dipandu dening sing maca perlu banget. jinis jinise artikel basa jawa

Categories
Bahasa Jawa

√ Panjelasan Pawarta Ariwarti & Kalawarti ing Basa Jawa

Padukata.com, Kaya sing wis awak dhewe ngerti ing bab pawarta sak durunge, pawarta bisa disebarake ing masyarakat umum kanthi maneka cara. Kayata lewat media cetak, siaran, internet, utawa lisan. Pawarta kang disebar lewat media cetak ana loro jinis yaiku ariwarti lan kalawarti.

Ariwarti

Senjakala Suratkabar dan Kebangkitan Jurnalisme Digital - Unair News

Miturut jenenge ariwarti kedadean saka tembung ari lan warta. Ari tegese saben dina, dene warta artine berita.

Ariwarti yaiku koran pawarta basa Jawa sing terbit saben dina. Saben dina maksude yaiku surat iki diterbitake/dicetak angger dina/ora ana batesane.

Ariwarti tegese pawarta utawa berita kang diterbitake saben dina.

Biasane ariwarti iki dadi langganan dening wong akeh, sebabe masyarakat luas angger dina kudu maca berita sing aktual, anyar, supaya weruh kedadean-kedadean ing panggonan liyane.

Isine ariwarti bisa awujud berita, kriminal, politik, anekdot, karikatur, iklan, lan sakpiturute.

Conto ariwarti sing terbit saben dina kayata Kompas, Jawa Pos, Swara Merdeka.

Contoh utawa tuladha teks ariwarti singkat mawa 5W+1H:

Bus Kenanga Madani Biru ngalami kacilakan tunggal ing Tol Trans Sumatra, Sabtu, 29 Oktober 2021. Kedadean kasebut nyebabake macet dawane 3 kilometer.

Kemacetan parah amarga awak bis nutupi 100 persen dalan sing ana. Ditambah karo keterlambatan truk derek sing teka ing lokasi.

Sopir bis kasebut nerangake yen bis ana ban ngarep kiwa bosok, mula bis ora bisa dikendhali lan nabrak pembagi dalan.

“Ban mbledos, bis oleng banjur nabrak pemisah dalan, bis kasebut mlaku kanthi kacepetan 100 km saben jam.” jare Parlan (sopir bis).

Bus Kenanga Madani Biru mangkat saka Pelabuhan Bekauheni tumuju Palembang. Ora ana penumpang ing bis, mula ora ana korban jiwa. Nanging, kerugiane kira-kira atusan yuta, amarga bis kasebut rusak.

“Iki saka Bakauheni, arep menyang Palembang. Buse kosong amarga arep njupuk rombongan study tour saka salah sawijining kampus ing Sumatera Selatan.” ujare Parlan.

“Iki jelas rugi, atusan yuta. Tapi tak kira ana asuransine.” tutupe.

Polisi sing teka ing lokasi banjur menehi garis keamanan lan langsung minggirake bis. Sawise 4 jam macet, pungkasane dalan tol bisa normal maneh.

Kalawarti

Kalawarti ing Basa Jawa
Bergiat Menulis dalam Bahasa Jawa sebagai Upaya Melestarikannya

Tembung kalawarti kedadean saka tembung kala lan warti. Kala tegese jarang-jarang dene warti tegese warta.

Nah, saka tembung iki bisa dimangertini tegese kalawarti yaiku pawarta utawa berita kang diterbitake kanthi periode wektu tertamtu, kayata seminggu pisan, sewulan pisan, saben nem wulan lan sapiturute. Dadi kalawarti ora terbit saben dina.

Sebutan kalawarti miturut wektu terbite:

 • dwikala (diterbitaken kaping pindho saben wulan)
 • saptawarti (koran mingguan)
 • dasawarti (diterbitaken saben sepuluh dinten)
 • candrawarti (koran bulanan)

Biasane kalwarti wujude arupa majalah.

Contoh/ tuladha kalwarti kayata majalah Jayabaya, Panjebar Semangat, Gatra, lan Jaka Lodhang.

Contoh Ariwarti lan Kalawarti sing Pernah Terbit

 1. Kejawen (1926)
 2. Bromartani (1885)
 3. Jurumartani (1886)
 4. Dharmo Kondho (1899)
 5. Retno Dunilah (1895)
 6. Pustakawarti (1922)
 7. Mawa (1922)
 8. Pangunggah (1917)
 9. Budi Utomo (1920)
 10. Sedyo Utomo (1925)
 11. Jawi Kondho (1924)
 12. Jawi Hisworo (1924)
 13. Pustaka Jawi (1922)
 14. Sasadara (1931)
 15. Candra Kanta (1933)
 16. Panyebar Semangat (1933)
 17. Panji Pustaka (1943)
 18. Krama Duta (1931)
 19. Wara Darma (1931)
 20. Islam Bergerak (1917)

Contoh Ariwarti lan Kalawarti Miturut Kota Terbit

Kalawarti ing Basa Jawa

Edisi Jakarta

 1. Mardika (1967)
 2. Kumandhang (1973)
 3. Kunthi (1970)
 4. Pancasila
 5. Darmajati (2005)

Edisi Yogyakarta

 1. Waspada (1952), wes dibekukan
 2. Kembang Brayan (1966)
 3. Joko Lodhang (1967)
 4. Mekarsari (1950)
 5. Rara Jonggrang
 6. Praba (Saiki wis ganti nganggo Basa Indonesia)
 7. Kandha raharja (lampiran sak koran Kedaulatan Rakyat)

Edisi Semarang

 1. Pustaka Candra (dening Depdikbud)

Edisi Surakarta

 1. Dharma Nyata
 2. Parikesit (1971)
 3. Pradhapa
 4. Gumregah
 5. Candrakirana (1964)
 6. Darma Kandha (1970)
 7. Mbangun Tuwuh (1980)

Edisi Surabaya

 1. Kekasihku
 2. Gotong Royong (1963)
 3. Tuladha (1967)
 4. Jayabaya (1945)
 5. Panyebar semangat (1933)
 6. Cendrawasih (1957)
 7. Crita Cekak (1955)
 8. Panakawan (1951)
 9. Jawi Anyar (1952)

Kesimpulan

Kalawarti lan Ariwarti minangka dadi piranti kanggo nguri-uri lan nglestarekake kasusastran Jawa amarga akehe karya sastra Jawa sing dicritakake. Mula ing generasi 50-an uga diarani sastra majalah.

Maca berita/ pawarta iku penting supaya kita ngerti kedadean kedadean ing daerah liya lan dadi pengetahuan anyar.

Iya iku sekilas tegese ariwarti lan kalawarti ing basa Jawa lan conto contone.

Muga-muga penyajian ariwarti lan kalawarti basa Jawa ing situs iki bisa mujudake pawarta basa Jawa sing menarik, faktual, lan aktual.

Categories
Bahasa Jawa

√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

Basa ngoko alus – Unggah-ungguh basa Jawa ana telung tingkatan. Ana basa ngoko, madya, lan krama. Ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus (campuran ngoko lan krama).

Ana ing wacan iki, awak dhewe mung arep ngrembag babagan basa ngoko alus supaya luwih fokus lan paham.

Basa Ngoko Alus Yaiku

Sing diarani basa ngoko alus yaiku jinise basa sing kecampuran basa ngoko lugu lan krama inggil. Krama inggil sing digunakake ing ngoko alus nduweni tujuwan kanggo pakurmatan marang wong sing dijak omong omongan.

Wujude basa ngoko alus yaiku basa ngoko kanggo awake dhewe lan basa krama kanggo mbasakne wong kang diajak omong omongan utawa wong sing di omongne.

Ukara ukara sing kudu di kramakne yaiku kata ganti, kata kerja lan barang kang diduweni.

Ngoko Alus Digunaake Marang

Awak dhewe kudu ngerti panganggone saben unggah ungguh basa supaya ora diguyu wong liya.

Senajan padha padha ngoko, panganggone ngoko alus lan ngoko lugu iku ora padha.

Basa ngoko alus bisa digunaake marang:

 • Kanca raket nanging padha ngajeni.
 • Wong tuwa sing luwih dhuwur pangkate karo wong sing luwih enom, nanging cedhak banget.
 • Ngobrol karo wong liya sing dihormati.
 • Wong wedok marang bojone.
 • Nulis ing majalah kanggo ngurmati sing maca.

Bedane Ngoko lan Krama

Ing ngisor iki ana contoh bedane tembung ngoko lan tembung krama ing basa Jawa:

Bahasa Indonesia Ngoko Alus
Makan Mangan  Dhahar
Minum Ngombe  Ngunjuk
Tidur Turu  Sare
Pergi Lunga  Tindak
Naik Sepeda Numpak  Nitih
Pulang Bali  Kondur
Sakit Lara  Gerah
Mandi Adus  Siram
Duduk Lungguh  Pinarak
Meninggal Mati  Seda
Membeli Tuku  Mundhut

Tuladha Ukara Ngoko Alus

Ing ngisor iki ana pira pira tuladha utawa contoh ukara kang nganggo basa ngoko alus.

 1. Aku nyuwun pirsa, daleme mas Budi kuwi, neng endi?
 2. Dhuwite mau wis diasta apa durung ta, mas Budi?
 3. Panjenengan mau arep diparingi kok ora kersa, genahe ta?
 4. Eyangku isih durung bisa kondur saiki jalaran isih tindak pasar.
 5. Panjenengan kok ora dhahr dhisik ta Pak, saiki wis jam pitu lo!
 6. Matur nuwun marang sapa wae sing wis kersa paring panyaruwe.
 7. Mbah kakung midhangetaken siyaran wayang kulit.
 8. Pakdhe tindak neng Tawangmangu numpak bis.
 9. Eyang lagi dhahar sega goreng.
 10. Simbah lagi sare.
 11. Bapak dhahar sate ayam.
 12. Ibu ngunjuk wedang jahe.
 13. Simbah sare ing ngarep tivi.
 14. Budhe Tuti tindak menyang Jakarta mengko sore.
 15. Pak Dika tindak sekolah nitih mobil pajero.
 16. Pakhe Joko kondur seko rumah sakit.
 17. Pak Nugroho ora tindak menyang sekolah amarga gerah.
 18. Mbah Kakung siram nganggo banyu anget.
 19.  Pak Guru pinarak ing sofa paling ngarep
 20. Mbah Kyai Abdurrahman wis seda.
 21. Aja padha ribut, Simbahku lagi sare

Iku mau penjelasan babagan basa ngoko alus awit saka pangerten, fungsi lan contone. Muga-muga migunani lan ndadekake seneng sinau! Muga-muga sampeyan entuk asil sinau sing apik, Amin. Penjelasan Basa Ngoko Alus

Categories
Bahasa Jawa

√25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Conto soal bab tembung swara i miring:

Tuladha tembung sing nganggo swara i miring yaiku ….

A Wajik, sapi, ublik, petis
B Siji, sawi, klambi, mati
C Lading, kalis, arit, alis
D Wiwitan, dhuwite, adhine

Jawaban yang benar adalah C. Lading, kalis, arit, alis.

Bahasan:

Swara miring yaiku swara sing wis owah saka asline. Tegese swara sing diunekake kuwi wis beda karo tulisan vokale (a,i,u,e,o).

Sumber liyane ngandika yen swara miring yaiku swara sing pangucapane ora padha karo tulisan asline utawa aksara asline. Tembung swara miring iki banjur diarani tembung ora sampurna

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Ing soal dhuwur, jawaban C macane maleh ladeng, kales, aret, ales.

Tuladha utawa contoh swara tembung miring liyane kayata:

 1. Vokal “a”
  • Kula diwaca kulo
  • Lara diwaca loro
  • Kuciwa diwaca kuciwo
  • Werna diwaca werno
  • Swara diwaca sworo
 2. Vokal “i”
  • Pitik diwaca pitek
  • Miring diwaca mireng
  • Piring diwaca pireng
  • Kulit diwaca kulet
  • Salin diwaca salen
 3. Vokal “u”
  • Jaluk diwaca jalok
  • Karung diwaca karong
  • Balung diwaca balong
  • Kangkung diwaca kangkong
  • Sarung diwaca sarong
 4. Vokal “e”, tembung ing ngisor iki di waca kanthi vocal e pepet.
  • Seneng
  • Gelem
  • Kesel
  • Sepet
  • ruwet
  • mumet
  • memet
  • slamet
  • rapet
  • liwet
  • macet
  • gelem
  • seneng
  • pelem
 5. Vokal “o”
  • Pados
  • Roko
  • Nyolong
  • Bolong
  • Mojok

Yen ana swara miring, semunu uga ana tembung swara jejeg.

Tembung swara jejeg yaiku swara sing sing pangucapane padha karo tulisan asline. Dadi ora dirubah saka asale utawa asline lan metune swara persis karo huruf vokale.

Tuladha tembung tembung sing gawe swara jejeg:

 1. Vokal A
  • Kawula
  • Mangan 
  • Jajan
  • Larang
 2. Vokal I
  • Tali
  • Sapi
  • Pipi
  • Bengi
  • Siji
 3. Vokal U
  • Lemu
  • Sapu
  • Tuku
  • Watu 
  • Sangu
 4. Vokal E
  • Suwe
  • Luwe
  • Sate
  • Dewe
  • Gawe
 5. Vokal O
  • Bocah
  • Ora
  • Omah
  • Sopo
  • Soto

Nah, supaya luwih genah, coba gatekna tuladha swara Jejeg lan swara miring ing ngisor iki. Tulisan tulisan kang kacithak werna abang minangka tenger swara jejeg utawa swara miring gumantung tuladha kang dikarepake.

Tuladha Rembung Sing Nganggo

Tuladha Rembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku