√ Teks Pranatacara Manten Bahasa Jawa Singkat

Pranatacara Manten Bahasa Jawa

Pranatacara temanten – Menjadi seorang pembawa acara saja sudah cukup mendebarkan ya, apalagi jika harus membawakan acara menggunakan Bahasa Jawa. 😀

Seperti kita tahu Bahasa Jawa yang digunakan untuk pranatacara atau pembawa acara adalah jenis Jawa alus atau inggil. Wah, jangan sampai salah menggunakan aturan unggah ungguh basa ya, bisa diketawain 😀

Balik lagi ke pranatacara menggunakan bahasa Jawa, jenis teks ini biasa digunakan untuk membawakan acara temanten atau pernikahan dalam adat Jawa.

Hmm, apakah kamu sedang mendapatkan tugas ini?

Jika iya, jangan galau, Padukata mempunyai sedikit contekan teks pranatacara temanten menggunakan bahasa Jawa yang singkat dan mudah. Jadi, ayo simak baik baik ya.

Teks Pranatacara Temanten Singkat Lengkap

Pranatacara Manten Bahasa Jawa
IAIN Tulungagung

Assalamualaikum wr wb

Hadlrotal Mukarrom Pro Alim Ulama’.
Para Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.
Para sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingkang sinubo ing pakurmatan.
Para pilenggah kakung sumawono putri.
Sumrambahipun para duta saraya pangombyong temanten, ingkang tansah suko basuki.
Hadirin hadirat sedaya ingkang minulya.

Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkang sampun paring lumebering hidayah, saha kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, mila kula lan panjenengan saged kempal wonten papan ingkang insyaallah dimulyakan menika, lebet kawontenan ingkang saras kagem ngrawuhi acara keluwargi ageng bapak….. ingkang ngramaaken putrinipun ingkang asmanipun …….. kaliyan sadherek ……. saking keluwargi ageng bapak ……..

Sumonggo kito ikroraken raos syukur kita kanti waosan tahmid sesarengan: Alhamdulillahirabbil “alamin.

Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. ingkang saestu kita ajeng ajeng lumunturing syafa’atipun benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.

Para rawuh ingkang kinabekten, mboten ateges cumantaka kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami anamung piniji minangka pambiwara lampahing adicara pasamuhan walimatul urs-ipun Mbak … kaliyan Mas ….

Salajengipun, kaparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinacik dening para kadang kaluarga, inggih menika:

1. Adicara kaping sepisan inggih menika pambuka.
2. Dene, Adicara kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran.
3. Adicara kaping tiga inggih menika upacara Ijab qabul.
4. Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten.
5. Adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana lan atur pambagya.
6. Adicara kaping enem inggih menika manasuka.
7. Jangkep adicara kaping pitu, pungkasan inggih menika panutup.

Bapak/Ibu, tamu undangan ingkang kinurmatan
Mekaten wau urutaning adicara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Saderengipun, mangga kula dhereaken maos basmallah. Dhumateng tamu ingkang ngrasuk agami sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Dedonga kawiwitan……dedonga cekap.

Adicara ingkang kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran saking Retnasih. Dhumateng sedherek Retnasih kula sumanggaken.

———————————————————

RECOMMEND :  √9 Cerita Wayang Mahabarata yang Disembunyikan

Menika wau waosan kitab suci Al-Quran saking sedherek Retnasih.
Dene, adicara ingkang kaping tiga inggih menika Upacara Ijab Qabul. Dhumateng Bapak petugas ingkang sampun kajibah, sasana saha swasana kula aturaken.

———————————————————

Para rawuh sedaya, mekaten upacara ijab qabul ingkang sampun kalampahan kanthi gancar.
Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten. Dhumateng Ibu perias wekdal saha papan kula aturaken.

———————————————————

Mekaten Upacara Panggih penganten sampun kalampahan kanthi gancar.
Dene, adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana saking Bapak Agus. Dhumateng Bapak Agus, kula sumanggaaken.

———————————————————

Matur nuwun, bapak Agus ingkang sampun ngaturaken tanggap wacana lan atur pambagya.
Adicara kaping enem inggih menika manasuka. Dhumateng grup campursari “Bagas Waras”, kula sumanggaaken.

———————————————————

Mekaten wau canpursari “Bagas Waras” ingkang sampun ngregengaken acara menika.

Dungkap paripurnanipun adicara, monggo dipun tutup acara menika kanthi maos hamdallah sesarengan. Menawi sadangunipun kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken reroncening adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babagan ingkang kirang ing trap sila saha subasita tumraping laku saha pacelathu, kula nyuwun agunging pangaksami.
Cekap semanten atur kula.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Salam Pambuka

Untuk pembuka kamu dapat menggunakan salam umum seperti ” sugeng enjing-siang-sonten-dalu” atau menggunakan salam keagaaman seperti:

  • Assalamualaikum wr wb
  • Om swastiastu
  • Namo Budhayya
  • Shalom lsp

Salam Kehormatan

Salam pakurmatan maksudnya salam kehormatan. Bagian ini berisi salam untuk hadirin yang datang, mulailah dari yang paling tinggi jabatannya.

Contoh:

Hadlrotal Mukarrom Pro Alim Ulama’.
Para Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.
Para sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingtkang sinubo ing pakurmatan.
Para pilenggah kakung sumawono putri.
Sumrambahipun para duta saraya pangombyong temanten, ingkang tansah suko basuki.
Hadirin hadirat sedaya ingkang minulya.

Pambuka

Pambuka atau pembuka berisi ucapan puji syukur kepada Tuhan dan ucapan terimakasih untuk kehadiran para undangan.

RECOMMEND :  √ Tedak Siten Jawa: Pengertian, Perlengkapan, Waktu dan Makna

Bagi umat muslim bagian pembuka ditambah dengan shalawat kepada Nabi Muhammad

Contoh:

Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkang sampun paring lumebering hidayah, saha kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, mila kula lan panjenengan saged kempal wonten papan ingkang insyaallah dimulyakan menika, lebet kawontenan ingkang saras kagem ngrawuhi acara keluwargi ageng bapak….. ingkang ngramaaken putrinipun ingkang asmanipun …….. kaliyan sadherek ……. saking keluwargi ageng bapak ……..

Sumonggo kito ikroraken raos syukur kita kanti waosan tahmid sesarengan: Alhamdulillahirabbil “alamin.

Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. ingkang saestu kita ajeng ajeng lumunturing syafa’atipun benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.

Andharan

Andharan berarti isi, didalamnya berisi pengenalan tentang diri dan tugas.

Contoh teks pranatacara temanten bagian isi sebagai berikut:

Para rawuh ingkang kinabekten, mboten ateges cumantaka kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami anamung piniji minangka pambiwara lampahing adicara pasamuhan walimatul urs-ipun Mbak … kaliyan Mas ….

Salajengipun, kaparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinacik dening para kadang kaluarga, inggih menika:

1. Adicara kaping sepisan inggih menika pambuka.
2. Dene, Adicara kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran.
3. Adicara kaping tiga inggih menika upacara Ijab qabul.
4. Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten.
5. Adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana lan atur pambagya.
6. Adicara kaping enem inggih menika manasuka.
7. Jangkep adicara kaping pitu, pungkasan inggih menika panutup.

Mengawal Acara

Setelah seluruh runtutan acara dibacakan, selanjutnya Mc mulai mengawal acara dari awal hingga akhir.

Maksudnya MCharus mempersilahkan pengisi acara maju kemudia memberikan sedikit komentar ketika sudah selesei.

RECOMMEND :  √37+ Geguritan Tema Katresnan (Cinta) Paling Keren 2020!

Contoh teks pranatacara temanten bagian mengawal acara adalah sebagai berikut:

Bapak/Ibu, tamu undangan ingkang kinurmatan
Mekaten wau urutaning adicara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Saderengipun, mangga kula dhereaken maos basmallah. Dhumateng tamu ingkang ngrasuk agami sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Dedonga kawiwitan……dedonga cekap.

Adicara ingkang kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran saking Retnasih. Dhumateng sedherek Retnasih kula sumanggaken.

———————————————————

Menika wau waosan kitab suci Al-Quran saking sedherek Retnasih.
Dene, adicara ingkang kaping tiga inggih menika Upacara Ijab Qabul. Dhumateng Bapak petugas ingkang sampun kajibah, sasana saha swasana kula aturaken.

———————————————————

Para rawuh sedaya, mekaten upacara ijab qabul ingkang sampun kalampahan kanthi gancar.
Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten. Dhumateng Ibu perias wekdal saha papan kula aturaken.

———————————————————

Mekaten Upacara Panggih penganten sampun kalampahan kanthi gancar.
Dene, adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana saking Bapak Agus. Dhumateng Bapak Agus, kula sumanggaaken.

———————————————————

Matur nuwun, bapak Agus ingkang sampun ngaturaken tanggap wacana lan atur pambagya.
Adicara kaping enem inggih menika manasuka. Dhumateng grup campursari “Bagas Waras”, kula sumanggaaken.

———————————————————

Mekaten wau canpursari “Bagas Waras” ingkang sampun ngregengaken acara menika.

Panutup

Ketika semua susunan acara telah selesai dilaksanakan, kini saatnya menutup acara temanten jangan lupa meminta maaf atas segala kekurangan.

Sekaligus tutup menggunakan salam yang sama ketika membuka tadi.

Seperti ini contoh teks penutup pranatacara temanten:

Dungkap paripurnanipun adicara, monggo dipun tutup acara menika kanthi maos hamdallah sesarengan. Menawi sadangunipun kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken reroncening adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babagan ingkang kirang ing trap sila saha subasita tumraping laku saha pacelathu, kula nyuwun agunging pangaksami.
Cekap semanten atur kula.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

 

Sumber

https://weddingmarket.com/artikel/contoh-teks-mc-pernikahan

https://www.ndrangsan.com/2016/04/Contoh-Teks-Pranatacara-Adicoro-Pengantin-Bahasa-Jawa.html

https://www.ndrangsan.com/2016/04/Contoh-Teks-Pranatacara-Adicoro-Pengantin-Bahasa-Jawa.html

Tags:

pranatacara manten, pranatacara manten singkat, pranatacara manten bahasa jawa, pranatacara manten jowo, pranatacara manten jawa lengkap, teks pranatacara manten, pranatacara manten singkat, pranatacara manten bahasa jawa, contoh pranatacara manten bahasa jawa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *