√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

Contoh layang iber-iber – Layang iber-iber iku jeneng liya saka surat pribadi. Sampeyan kudu ngerti, surat pribadi yaiku tulisan utawa layang sing digawe kanggo diwenehake marang wong liya.

Layang iki cacahe tulisan sing ora winates, dadi sampeyan bisa nulis akeh kaca sing dikarepake.

Layang iber iber iku uga ora duwe aturan baku kaya layang resmi. Nanging pancet, nalika nulis layang iber-iber kudu nganggo basa sing sopan lan gampang dimangerteni dening pamaca.

Sabanjure ing ngisor iki bakal dijlentrehake babagan layang iber-iber utawa layang pribadi awit saka tegese, perangane, titikane (ciri-ciri) nganti contoh contohe. Mula ayo pada disimak kanthi tliti.

Layang Iber Iber Yaiku

 Layang Iber Iber

Layang iber-iber yaiku layang sing isine kanggo menehi kabar marang kulawarga, kanca, utawa sedulur.

Layang iber-iber yaiku layang kang isine aweh pawara, katrangan, pitutur lan pamrayoga, darbe panyuwun sawijining bab pandonga lan sapanunggalane saka wong enom marang wong tuwa utawa kosok baline.

Layang iber-iber yaiku jinis layang sing ditulis dening wong biyasa lan ora resmi. Kaya jenenge, layang iber-iber ngemot kabutuhan pribadi antarane wong siji karo wong liyane.

Sifat pribadine ndadekake layang iber-iber sing ditulis ora nganggo basa kang baku, malah cenderung bebas.

Cara nggawene uga gampang banget amarga ora ditetepake ing aturan resmi, saengga bisa digawe kanthi apik dan menarik, misale diwenehi gambar, parikan utawa geguritan.

Layang pribadhi sing ditulis bisa langsung dikirim menyang wong sing dituju yen cedhak. Nanging, yen target wong adoh, sampeyan bisa nggunakake bantuan pos kanggo ngirim.

Titikane Layang Iber-Iber

Titikan utawa ciri-cirine layang iber-iber yaiku:

 1. Ora nganggo kop layang
 2. Ora ana nomer layang
 3. Salam pambuka lan salam panutup beda-beda
 4. Panganggone basa bebas, manut kekarepane penulis.
 5. Wujud layang bebas

Perangane Layang Iber-Iber

 Layang Iber Iber

Perangan layang iber iber iku tegese strukture layang iber-iber.

Nah, sanajan ora kaya struktur layang resmi sing akeh nomer-nomere, layang iber iber uga nduweni sawetara struktur sing kudu digatekake nalika nggawe.

Ing ngisor iki perangane/ strukture layang iber-iber:

 1. Papan lan tanggal nulis layang

Papan nulis layang ditulis jeneng panggonan/kutha/kecamatan nalika sampeyan nulis layang, dene tanggal ditulis nalika sampeyan nulis layang.

 1. Sapaan (uga diarani alamat surat)
RECOMMEND :  √ 5 Paugeran Tembang Macapat Beserta Contoh dan Penjelasannya

Biasane ngemot sebutan khusus sing akrab kayata kancaku, Rama Biyung, Simbahku, Adhiku, dumatheng Bapa Ibu ingkang kula tresnani, Kancaku sing tak tresnani lan sak piturute.

 1. Salam

Salam ing layang pribadi beda-beda, kayata Salam, Assalamualaikum wr wb, salam manis kanggo kancaku, lan sapanunggalane.

 1. Isine layang

Isine layang ditulis kanthi bebas, ora ana aturan baku sajrone nulis isi layang pribadi. Nanging kudu tetep nggatekake etika utawa tata krama.

Isine layang ditulis kanthi cetha lan ngetrepne unggah ungguh basa sing bener.

Isine layang iku bisa maneka werna amarga isine pribadi. Ana sing ngabari kahanane ing jaban rangkah, ana sing ngaturake rasa pangripta, ana sing nyritakake babagan pribadine, lan liya-liyane.

 1. Panutup layang

Panutup layang ditandhani nganggo ukara kang mungkasi layang.

 1. Salam panutup

Salam panutup ing layang iber-iber beda-beda. Umpamane, salam kenal saka kancamu, saka aku kancamu, saka Ananda sing tresna marang ibu lan bapak, sing tansah tresno marang kowe, sing tansah kangen, lan sapanunggalane.

 1. Pangirim layang

Pangirim yaiku wong sing nulis layang.

Contoh Layang Iber-Iber Bahasa Jawa

 Layang Iber Iber

Ing ngisor iki ana tuladha layangan iber iber kanggo sampeyang sinau.

Contoh layang iber iber singkat

 • Layang iber-iber aweh kabar marang ibu singkat

Selangor, 24 Juli 2021

Dhumateng ibu ingkang kula tresnani

Ing jember

Halo Bu? Pripun kabare wonten mriku? Ibu muga-muga tansah sae lan sehat. Bu, Nia kangen ibu. Wis 5 sasi Nia ana ing negara liya. Ndongakake Nia bisa nerusake kuliah lan bisa cepet bali menyang Indonesia. Oh iya, Nia arep menehi kabar yen Nia wis mlebu kelas lan aktif sinau. Mboten usah kuwatir karo kesehatane Nia.

Sampun nggeh Bu, layang saka Nia. Mugi-mugi sekeluarga ing mrika sehat sedaya, khususipun ibu. Salam kanggo kabeh.

anakmu,

Nia

 • Layang iber-iber singkat aweh kabar marang konco

Malang, 18 Mei 2019

Kanggo Rida Ayu
ing Sleman

Hai, kancaku sing paling apik. Piye kabarmu neng kono? Mugi sampeyan apik lan sehat terus ya. Aku kangen banget karo sampeyan. Apa sampeyan kangen aku uga?

Muga-muga sampeyan bisa teka ing Jawa Timur ketemu aku ing kene. Mugi sampeyan duwe wektu lan pengalaman paling apik ing liburan kita sok mben.

RECOMMEND :  √ Contoh Geguritan Tema Lingkungan Paling Keren 2020

Kita wis ora ketemu siji lan liyane wiwit 2 taun kepungkur. Mungkin sampeyan luwih pinter lan luwih ayu saiki.

Ing kene, aku isih arep menyang proyek pungkasan ing Universitas. Lha sampeyan piye? Muga-muga sampeyan entuk sing paling apik kanggo sinau.

Iki layang singkat saka aku tak tunggu ing Malang ya. Muga sampeyang bisa mbales. Matur nuwun kanggo ngrungokake aku.

kancamu sing paling apik,

Nisa

 • Layang Iber-Iber singkat ngabari konco arep dolan

Kediri, 02 Desember 2016

kanggo kancaku Fina
Ing panggonan

Hai Fin, piye kabare? Muga-muga kabeh bakal apik ya. Aku kangen banget karo kowe Fin. Tekane layang iki mung arep menehi kabar yen minggu ngarep aku bakal dolan menyang panggonanmu kanggo ngaso. Lan muga-muga kita bisa main bareng kabeh dina kanggo nuduhake crita lan pengalaman sawise 3 taun ora ketemu.

Cendhak wae ya layangku, matur nuwun.

Salam kangen kancamu,

Ayu

 • Layang Iber Iber singkat ngabari muleh

Jakarta, 29 Januari 2015

kagem ibu ingkang kinasih

Bu, pripun kabare, mugi tansah sehat pinaringan seger kasarasan nggeh. Bayu wonten mriki alhamdulillah sehat.

Kula ngirim layang menika ajeng maringi kabar, sasi ngajeng kula wasul kaliyan rencang 5 ajeng riset wonten lumbung desa. Ajeng nedha tulung Bapak, sakderenge kula wasul dipadosaken kos damel setunggal sasi. Kula wasul rental mobil, dados bapak sampun methuk wonten terminal.

Ngoten mawon nggih bu, matur nuwun.

Putramu,

Bayu Bagaskara

Contoh layang iber iber kanggo konco

 Layang Iber Iber

Yogyakarta, 29 November 2017

kancaku sing paling apik,
Rahayu Ningsih
ing Lampung

kangen sampeyan,
Piye kabare, Ning? Muga-muga sampeyan sehat, oke? aku lagi ana ing Yogyakarta, kahananku sae lan sehat.

Ning,

Wis 1 taun ora ketemu. Aku kangen banget karo sampeyan Ning. Apa kegiatanmu saiki? Apa sampeyan isih melu PMR ing sekolah lan aktif ing PMI?

Ning, aku arep nyritakake pengalamanku nalika nulungi bencana longsor ing Kecamatan Girimulyo, salah sawijining wilayah ing sisih kulon kutha Yogyakarta, tepate ing Kabupaten Kulon Progo.

RECOMMEND :  √ Lirik dan Makna Tembang Dolanan Gajah Gajah

Ora ana korban jiwa ing kedadeyan kasebut. Nanging, longsor iki nggawe dheweke trauma lan dheweke isih kuwatir babagan longsor liyane amarga udane rada deres nalika iku.

Alhamdulillah, saiki wong-wong ing kono wis ora kuwatir maneh.

Apa sampeyan duwe pengalaman sing padha karo aku, Ning? Yen mangkono, critanana aku, oke?
Mula, muga-muga sampeyan bisa mbales layang iki. Aku ngenteni balesanmu.

Salam kangen saka kancamu,

Tatyana

Contoh layang iber iber kanggo guru

Kuala Lumpur, 24 April 2018

Dumateng. Bu Windyawati
wonten Nganjuk

Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT,
Nami kula Nugraha, kula siswa ing SMU Negeri 19 Nganjuk, kelas 2A. Bu Widyawati menika wali kelas 2A nalika kula taksih sinau wonten mriku. Kula sakniki wonten Malaysia tumut program pertukaran mahasiswa.

Lumantar serat menika kula namung ngaturaken agunging panuwun awit saking pambiyantunipun Ibu Widyawati satemah kula saged dipun usul dening kepala sekolah kangge ndherek wonten ing program pertukaran siswa menika. Kula taksih mbetahaken bimbingan saha donga pangestu saking Ibu Widyawati supados kagiyatan sinau kula ing mriki saged lumampah kanthi lancar kados ingkang dipunkajengaken.

Muga-muga ing liburan semester sabanjure kula saged wasul menyang Indonesia lan saged dolan wonten daleme Ibu sareng bapak ibu kula bu.

Sesarengan serat niki, kula nggih ngirim oleh-oleh saking Malaysia ingkang kula tumbas wonten Johor. Muga-muga ibu saged nampa.

Ngoten mawon ngge Bu, kula matur nembah nuwun sanget damel pambiyantunipun Ibu.

Murid Panjenengan,

Nugraha

Contoh layang iber iber kanggo simbah

Salam kanggo Mbah
Pripun kabare Mbah? Mugi-mugi Simbah tansah sehat lan tansah ing pangayomanipun.

Mbah, preian sekolah bakal teka. Apa aku lan adhiku bisa preinan menyang daleme Mbah? Kita kangen banget karo Mbah, utamane masakane Mbah.

Yen bisa, kita bakal lunga sedina sawise raport lan bakal ana ing daleme simbah suwene rong minggu. Kita janji ora bakal ngganggu simbah lan bakal nulungi simbah apa wae sing dijaluk simbah.

Dak tunggu layang balesane ya mbah,

Sing tansah tresna marang Simbah,

Gumanti NR

Contoh layang iber iber kanggo wong tuwa

8 contoh surat pribadi untuk orang tua contohsuratmu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *