√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

Basa ngoko alus – Unggah-ungguh basa Jawa ana telung tingkatan. Ana basa ngoko, madya, lan krama. Ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus (campuran ngoko lan krama).

Ana ing wacan iki, awak dhewe mung arep ngrembag babagan basa ngoko alus supaya luwih fokus lan paham.

Basa Ngoko Alus Yaiku

Sing diarani basa ngoko alus yaiku jinise basa sing kecampuran basa ngoko lugu lan krama inggil. Krama inggil sing digunakake ing ngoko alus nduweni tujuwan kanggo pakurmatan marang wong sing dijak omong omongan.

Wujude basa ngoko alus yaiku basa ngoko kanggo awake dhewe lan basa krama kanggo mbasakne wong kang diajak omong omongan utawa wong sing di omongne.

Ukara ukara sing kudu di kramakne yaiku kata ganti, kata kerja lan barang kang diduweni.

Ngoko Alus Digunaake Marang

Awak dhewe kudu ngerti panganggone saben unggah ungguh basa supaya ora diguyu wong liya.

Senajan padha padha ngoko, panganggone ngoko alus lan ngoko lugu iku ora padha.

Basa ngoko alus bisa digunaake marang:

 • Kanca raket nanging padha ngajeni.
 • Wong tuwa sing luwih dhuwur pangkate karo wong sing luwih enom, nanging cedhak banget.
 • Ngobrol karo wong liya sing dihormati.
 • Wong wedok marang bojone.
 • Nulis ing majalah kanggo ngurmati sing maca.

Bedane Ngoko lan Krama

Ing ngisor iki ana contoh bedane tembung ngoko lan tembung krama ing basa Jawa:

Bahasa Indonesia Ngoko Alus
Makan Mangan  Dhahar
Minum Ngombe  Ngunjuk
Tidur Turu  Sare
Pergi Lunga  Tindak
Naik Sepeda Numpak  Nitih
Pulang Bali  Kondur
Sakit Lara  Gerah
Mandi Adus  Siram
Duduk Lungguh  Pinarak
Meninggal Mati  Seda
Membeli Tuku  Mundhut

Tuladha Ukara Ngoko Alus

Ing ngisor iki ana pira pira tuladha utawa contoh ukara kang nganggo basa ngoko alus.

 1. Aku nyuwun pirsa, daleme mas Budi kuwi, neng endi?
 2. Dhuwite mau wis diasta apa durung ta, mas Budi?
 3. Panjenengan mau arep diparingi kok ora kersa, genahe ta?
 4. Eyangku isih durung bisa kondur saiki jalaran isih tindak pasar.
 5. Panjenengan kok ora dhahr dhisik ta Pak, saiki wis jam pitu lo!
 6. Matur nuwun marang sapa wae sing wis kersa paring panyaruwe.
 7. Mbah kakung midhangetaken siyaran wayang kulit.
 8. Pakdhe tindak neng Tawangmangu numpak bis.
 9. Eyang lagi dhahar sega goreng.
 10. Simbah lagi sare.
 11. Bapak dhahar sate ayam.
 12. Ibu ngunjuk wedang jahe.
 13. Simbah sare ing ngarep tivi.
 14. Budhe Tuti tindak menyang Jakarta mengko sore.
 15. Pak Dika tindak sekolah nitih mobil pajero.
 16. Pakhe Joko kondur seko rumah sakit.
 17. Pak Nugroho ora tindak menyang sekolah amarga gerah.
 18. Mbah Kakung siram nganggo banyu anget.
 19.  Pak Guru pinarak ing sofa paling ngarep
 20. Mbah Kyai Abdurrahman wis seda.
 21. Aja padha ribut, Simbahku lagi sare

Iku mau penjelasan babagan basa ngoko alus awit saka pangerten, fungsi lan contone. Muga-muga migunani lan ndadekake seneng sinau! Muga-muga sampeyan entuk asil sinau sing apik, Amin. Penjelasan Basa Ngoko Alus

RECOMMEND :  √97 Cangkriman Bahasa Jawa Beserta Batangan dan Jenisnya

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *