Categories
Serba serbi

√ 79 Contoh Gambar Kolase Biji Bijian Ikan

Kolase biji bijian ikan – dengan pola ikan menjadi pilihan yang tepat untuk teman teman yang sedang belajar menempel biji.

Dibanding gambar lain, pola ikan memang lebih sederhana dan mempunyai variasi yang banyak.

Jika kamu mencari contoh gambar maka kamu berada pada artikel yang tepat.

Kami mempunyai beberapa contoh gambar, berikut ini ulasannya.

gambar dari biji bijian dan membentuk kolase Nemo

Contoh gambar kolase biji bijian yang pertama adalah menggunakan pola ikan nemo.

Pola ikan nemo dipilih untuk dasar kolase karena bentuknya yang sederhana dan membutuhkan warna yang sedikit.

Jadi kamu tidak perlu terlalu banyak macam biji bijian.

Nah, warna alami ikan nemo di alam adalah oranye, putih dan hitam. Seperti ini gambarnya.

Kamu dapat memanfaatkan jagung giling kasar untuk warna oranye, beras untuk warna puti dan ketan hitam untuk pewarna hitamnya.

Bagaimana? apakah kamu tertarik memilih pola kolase ikan nemo? Jika iya sekarang ayo kita memilih contoh gambar nemo untuk dijadikan contoh.

Kolase Biji Bijian Ikan

Kolase Ikan Mas dari Biji Bijian

Selain ikan nemo, ikan mas juga populer digunakan sebagai pola

Tentu, bagian paling menarik dari ikan mas adalah ekornya.

Kamu dapat menempel biji biji yang berwarna cerah untuk kolase jenis ini.

Berikut ada beberapa contoh gambar ikan mas yang cantik.

Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan

Kolase Biji Bijian Ikan Lumba Lumba

Kolase biji ikan lumba lumba termasuk jenis yang unik dan tidak banyak yang memilih pola ini.

Sebetulnya pola ikan lumba lumba juga sederhana sama seperti ikan nemo, mungkin karena warna ikan lumba lumba adalah biru, jadi agak sulit untuk menyamakan. Jarang ada biji berwarna biru kalau tidak di warna terlebih dahulu.

Berikut ini ada beberapa contoh gambar kolase biji bijian ikan lumba lumba.

Kolase Biji Bijian Ikan

Kolase Biji Bijian Ikan Mudah

Selain 3 jenis pola kolase di atas masih ada satu lagi kolase biji bijian ikan yang tergolong sederhana dan mudah. Seperti beberapa contoh kolase biji bijian gambar ikan di bawah ini.

Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan

Gambar Ikan untuk Kolase Biji Bijian

Sebenarnya kunci dari seni kolase biji bijian adalah keunikan pola dan kerapihan dalam menata biji.

Jadi, kamu perlu mendapat gambar ikan untuk kolase biji bijian yang menarik.

berikut ini ada beberapa gambar ikan untuk kolase biji bijian yang dapat kamu pilih.

Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan
Kolase Biji Bijian Ikan

Demikian sedikit contoh gambar semoga dapat menjadi referensi teman teman untuk berkreasi dengan teknik kolase.

Categories
Bahasa Jawa

√ Tanggap Wacana Basa Jawa: Yaiku, Jenis lan Struktur Teks

Tanggap wacana basa Jawa – Sampeyan mesthi ngerti Presiden Soekarno. Presiden Soekarno minangka presiden Indonesia sing wis kondhang yen pinter tanggap wacana.

Kanthi tanggap wacana sing murub, Ir Soekarno bisa nghipnotis ewonan massa.

Sampeyan uga bisa mratelakake panemume lan pamikiran kanthi tanggap wacana sing apik supaya sampeyan bisa menehi inspirasi marang wong akeh. Tanggap wacana basa Jawa

Nah gegandhengan karo iku, sampeyan luwih dhisik kudu ngerti dhasar dhasar tanggap wacana, arti, struktur teks lan jinise.

Mula ayo nyimak ulasan babagan tanggapan wacana ing ngisor iki kanthi tliti.

Tanggap Wacana Yaiku

Tanggap wacana yaiku ngandharake gagasan marang wong liya (para rawuh/ tamu/ undhangan ) sarana micara sing wis kasusun kanthi tata urutan lan paugeran sing becik ing adicara tartamtu.

Tanggap wacana uga diarani pidhato (basa Indonesia), sesorah utawa medharsabda.

Medhar sabda asale saka tembung medhar lan sabda. Medhra tegese ngandharake sabda tegese omongan.

Tanggap wacana iku ngomong ing ngarepe wong akeh sing biasane ditindakake dening pranatacara lan pamedharsabda.

“Wong sing nindakake tanggap wacana diarani pamedharsabda.”

Struktur Teks Tanggap Wacana

Tanggap wacana basa Jawa

Strukture teks tanggap wacana lan strukture teks prantacara iku meh padha, sing mbedaake mung ing “isi” (jroning teks tanggap wacana) lan adhicara inti (jroning teks pranata cara).

Struktur teks tanggap wacana utawa pidhato yaiku pambuka, isi lan penutup.

Dene strukture pranatacara (MC) yaiku: pambuka, adhicara inti lan panutup.

Supaya luwih gamblang gatekna andharan ing ngisor iki!

Struktur teks tanggap wacana ana telu yaiku:

 • pambuka
 • isi
 • panutup

Pambuka (Purwaka)

Isine pambuka yaiku arupa salam pambuka, salam pakurmatan lan ngandharake atur puja puji syukur maring ngarsane Gusti Alloh lan atur panuwun marang sapa wae sing keparing rawuh. Tanggap wacana basa Jawa

Salam pambuka sing umum digunaake:

 1. Sugeng enjing/ siang/ sonten/ dalu
 2. Salam khusus sing bisa digunaake assalamualaikum wr wb (Islam), Shalom (Kristen/ Katolik), Om Swastiastu (Hindu) Namo Budhayya (Buddha).

Dene salam pakurmatan mujudake atur pakurmatan marang sapa wae sing rawuh. Diwiwiti saka sing kalungguhane-pangkate luwih dhuwur nganti kabeh para hadirin.

Andharan (Isi/ Surasa)

Andharan utawa isi mujudake isine utawa inti sarine pidhato sing kudu diandharake dening pamedhar sabda marang para rawuh

Panutup

Isi panutup yaiku ngandharake dudutan (kesimpulan), pangarep- arep, atur panyuwunan ngapura saka para hadirin ngenani sekabihing kekurangan, sarta salam panutup sing diucapne padha karo ing salam pambuka.

Unsur Basa Jroning Tanggap wacana

Tanggap wacana basa Jawa

Unsur basa jroning teks tanggap wacana sing paling becik nggunaake basa krama alus, jalaran sapa wae sing jejer dadi pranatacara kudu duwe pripsip ngagunake lan ngluhurake marang sapa wae sing ngrungokake lan sing kepareng rawuh.

Wujude krama alus yaiku basa krama lugu kecampuran krama inggil.

Krama lugu digunaake kanggo awake dhewe, dene krama inggil kanggo wong sing kudu diajeni.

Supaya luwih paham babagan unggah ungguh basa, kudune sampeyan maca ing:

 1. Unggah Ungguh Basa Jawa
 2. Kamus Krama Inggil A-Z

Kanggo tuladha, coba gatekna penganggone basa krama sing bener lan sing salah ing ngisor iki.

Panganggone Basa Sing Luput Panganggone Basa sing Bener
Anggen kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan menika saperlu badhe paring dhawuh dhumateng panjenengan bab wigatosing kasarasan. Anggen kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan menika saperlu matur dhumateng panjenengan bab wigatosing kasarasan.
Salajengipun kula badhe maringi pirsa dhumateng panjenegan sedaya. Salajengipun kula badhe ngaturi pirsa dhumateng panjenegan sedaya.
Mekanten kalawau andharan ingkang saking Bapak Kepala Sekolah, mugi mugi menapa ingkang sampun dipunaturaken kalawau wonten gina paedahipun. Mekanten kalawau andharan ingkang saking Bapak Kepala Sekolah, mugi mugi menapa ingkang sampun dipundhawuhaken kalawau wonten gina paedahipun.
Amargi nggen kula rawuh kula menika kalawau telat, pramila kula mangke inggih boten kesesa kondur. Amargi nggen kula sowan kula menika kalawau telat, pramila kula mangke inggih boten kesesa wangsul.

Panganggone unggah unggah basa ing tanggap wacana kudu bener, amarga yen salah, mesthi bakal diguyu wong akeh.

Jinise Tanggap Wacana

Tanggap wacana basa Jawa

Jinise tanggap wacana ana kang diperang miturut kahanane lan uga ana kang diperang miturut isine.

Miturut Kahanane

Miturut kahanane tanggap wacana kaperang dadi telu yaiku:

 • Kahanan Resmi

Tanggap wacana resmi lumrahe ditindakake dening para penjabat ana ing acara kang resmi kayata pidato kenegaraan, upacara HUT RI, upacara HARDIKNAS.

Pidato utawa tanggap wacana jenis iki ditindakake sarana nganggo teks, lan kaiket kelawan wektu lan isine.

 • Kahanan Setengah Resmi

Tanggap wacana jenis iki tetep ngetokake kesan resmi nanging ora kaiket wektu.

Isi pidato setengah resmi tetep kudu runtut nanging isih bisa dikembangake, dadi ora kaiket naskah.

Tuladha pidhato setengah resmi kayata tanggap wacana serah terima penganten.

Lumrahe pidato jenis iki ora nganggo naskah, lan cukup nganggo cathetan secuwil kang isine pokok pokok pidhato.

Tanggap wacana basa Jawa

 • Kahanan Ora Resmi

Jinis tanggap waca kang pungkasan miturut kahanane yaiku pidato ora resmi.

Ing pidhato ora resmi pamicara bisa ngandharake babagan kang pas karo kahanan lang pamirenge, ora kaiket dening wektu, umpamane ana ing patemon warga ngrembug apike RT kang ditindakake dening Pak RT karo para warga kanthi santai.

Miturut Tujuane

Miturut tujuane tanggap wacana utawa pidato uga kaperang dadi telu yaiku:

 • Kanggo Menehi Hiburan

Pidhato jenis iki katindakake nalika ing acara pahargyan, hiburan kang tujuane yaiku gawe sumringah, seneng utawa gembira.

Pamicara uga ngandharake babagan kang nyenengake uga nganggo basa kang kepenak.

 • Kango Menehi Kawruh

Tanggap wacana utawa pidato jinis iki isine ngandharake babagan kanthi secetha-cethane supaya pamirenge mangerteni kanthi jelas, pamicara bisa nganggo conto, bandhingan, katrangan lan liya-liyane kang migunani supaya luwih gamblang.

 • Kanggo Pangajak-Ngajak

Jinise pidato kang pugkasan miturut tujuane yaiku pidato pangajak ngajak.

Ing pidato iki pamicara bakal ngandharake alasan, bukti lan conto kanggo ngajak pamirenge supaya tumindhak padha karo kang dikarepke.

Tuladha pidhato pangajak ngajak kayata nalika kampanye utawa promosi.

Contoh Tanggap Waca Basa Jawa

Tanggap wacana basa Jawa

Ing ngisor iki ana tuladha utawa contoh tanggap wacana saka Bapak Suparto ing http://supartoparto.blogspot.com/.

Contoh tanggap wacan ing ngisor iki kamangka tanggap wacana lamaran penganten.

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

 • Para Sesepuh-Pinisepuh ingkang dahat kinabekten
 • Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.
 • Bapa Haji Sumanto dalasan Ibu Hajah Sukarti, ingkang kula hurmati.

Sakderengipun kula matur menggah wosing gati ing ratri punika. Sumonggo panjenengan sedoyo kula derek-aken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT, Gusti Ingkang Moho Kawoso, awit saking nikmat saha rahmatipun, kita sami maksih pinaringan kawilujengan, kabagaswarasan, saget makempal, silaturahmi wonten dalemipun Bapa Haji Sumanto, kanti kebak karaharjan.

Nuhoni keparengipun Bapa Supriyadi, sekalian Ibu Lasmi, ingkang pidalem Plumbungan Indah Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kabupaten Sragen, wonten ing ngarsa panjenengan, kula minangka sulih sarira, kadhawuhan matur:

Ingkang Sepisan: ngaturaken salam taklim pangabekti saking Bapa Supriyadi sekalian Ibu Lasmi dalasan sedoyo kulawarga, katur dumateng Bapa Haji Sumanto, sekalian Ibu Hajah Sukarti sakkulawarga, sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan, pikantuk berkahing Gusti Ingkang Maha Mirah, Allah SWT.

Kaping kalih: awit saking panyuwunan putra kakung ingkang nomer kalih ingkang nama Bagus YULIAN DWIWARDHANA, anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra putri panjenengan, nama Roro ROSMA KARINNA, mila Bapa Supriyadi sekalian Ibu Lasmi ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih.

Ingkang punika, kabekta saking awrating tiyang sepuh, mbok bilih wonten rena ing penggalih panjenengan sak kulawargo, punapa dene sampun tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun Mbak ROSMA KARINNA, dipun suwun dadosa jatukraminipun Mas YULIAN DWIWARDHANA ing salami-laminipun.

Wasana, panyuwunipun Bapa Supriyadi sekalian kala wau, mugi keparenga panjenengan tumunten paring wangsulan utawi ananggapi sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.

Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur, menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel rena ing panggalih, kula nyuwun agenging samodra pangaksami.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb

Kesimpulan

Saka andharan tanggap wacana ing dhuwur bisa ditarik dudutan:

 1. Tanggap wacana yaiku ngandharake gagasan marang wong liya (para rawuh/ tamu/ undhangan ) sarana micara sing wis kasusun kanthi tata urutan lan paugeran sing becik ing adicara tartamtu.
 2. Struktur teks tanggap wacana ana telu yaiku: Pambuka, isi lan panutup.
 3. Unggah ungguh basa kang digunaake ing tanggap wacana yaiku basa krama alus.
 4. Jinise tanggap wacana keperang dadi loro yaiku: miturut kahanane (resmi, setengah resmi, ora resmi) lan miturut tujuane (menehi hiburan, menehi kawruh lan pangajak ngajak).

Cekap semanten, ulasan babagan tanggap wacana, muga-muga bisa mupangat tumrap para pamiarsa, matur nuwun.

Rererensi:

Buku Bahasa Jawa Kelas 9 untuk SMP/ MTs Oleh Tim Bakti Guru Kab Blitar

Categories
Bahasa Jawa

√ Pariwara Basa Jawa: Pangerten, Jenis lan Tuladha

Pariwara Basa Jawa, Padukata.com – Jaman saiki, pariwara wis dudu perkara sing aneh maneh. Saben dina kita sarat pariwara, wiwit tangi turu nganti turu maneh.

Ing televisi, koran, internet, spanduk, brosur, kabeh nggawe pariwara.

Nanging sebenere pariwara iku apa? Apa ya gambar lan tulisan sing uapik uapik kae?

Tur, apa pariwara ing basa Jawa lan basa Indonesia padha? mula, kanggo mangsuli, ayo gatekna panjelasan pariwara basa Jawa ing ngisor iki kanthi tliti.

Pariwara Yaiku

Pariwara yaiku mujudake pesen utawa pawarta sing isine tawa-tawa utawa promosi sawijining barang, jasa, lan perusahaan marang para konsumen lan calon konsumen.

Pariwara uga diarani iklan ing Basa Indonesia. Dadi, pariwara iku padha karo iklan.

Lumrahe pariwara dipasang ing media massa kayata majalah, koran radio, televisi lan internet.

Isine pariwara yaiku nawaake utawa ngrayu marang wong liya supaya gelem nuku utawa gelem nggawe utawa nggunaake barang utawa jasa sing ditawake.

“Dadi, tujuaane pariwara yaiku nawaake utawa ngrayu marang wong liya supaya gelem nuku produk utawa jasa.”

Jroning nawaake, mamerake, apa dene ngajak marang para konsumen jroning pariwara iku lumrahe kanthi mamerake keunggulane utawa kaluwihane barang sing di tawaake supaya sapa bae sing ndheleng utawa ngrungokaake kena pangaribawane (kena pengaruhee).

Nah, jenis pariwara iku macem macem. Sabanjure bakal di jelasna ing ngisor iki.

Tujuane Pariwara

Guna, paedah lan tujuane iklan yaiku:

 1. Menehi informasi apa wae marang wong akeh.
 2. Ngrayu marang wong liya supaya bisa ketarik.
 3. Ngelingkae marag wong liya supaya tansah bisa eling.
 4. Menehi nilai tambah marang samubarang kang diiklanake.
 5. Ndukung usaha promosi liyane.

Jenis Pariwara

Jenise Pariwara utawa iklan iku bisa diperang dadi maneka warna, ana sing adhedhasar sifate, ana sing adhedhasar tujuanne, lan ana sing adhedhasar media sing digunaake kanggo masang iklan kasebut.

Adhedhasar Sipate

Jenis pariwara diperang kamangka adhedhasar sipate. Pariwara adhedhasar sipate dibagi dadi loro yaiku.

 • iklan komersil (iklan dodolan)

Iklan komersil yaiku iklan sing sing digunaake kanggo narik kawigatene wong akeh utawa masyarakat supaya bisa kapikut (tertarik) kanggo nuku nduweni, lan nggunaake barang sing ditawaake.

 • Iklan sosial (iklan layanan masyarakat)

Iklan sosial yaiku iklan sing digunaake kanggo narik kawigatene wong akeh utawa masyarakat supaya bisa nduweni rasa simpatik utawa gelem aweh panyengkuyung marang sawijining program sing di iklanake.

Adhedhasar Tujuane

Adhedhasar tujuane pariwara iku dibagi dari loro, yaiku:

 • Pariwara tawa-tawa (penawaran)

Pariwara tawa tawa yaiku nawake sawijining jasa supaya wong sing ditawani bisa kesengsem akhire gelem nggunaake jasa sing di tawaake.

 • Pariwara wara Wara (pengumuman)

Pariwara wara wara yaiku ngabari utawa aweh weruh babagan tartamtu kang wigati supaya wong liya mangerteni babagan sing di warak-waraake (diwartaake).

Adhedhasar Media sing Digunaake.

Jenis pariwara kang nomer telu yaiku adhedhasar media sing digunaake. Miturut media sing digunaake, pariwara iki dibagi dari loro uga yiku:

 • Iklan Cithak

Iklan cithak utawa pariwara cetak yaiku iklan sing mung bisa diwaca lan dideleng merga wujude tulisan lan gambar kang di wartaake lumantar media cetak.

Kang klebu media cetak umpamane lumantar majalah, koran, tabloid, brosur lan sakpanunggalane.

 • Iklan Elektronik

Pariwara elektronik yaiku iklan sing bisa diwaca di dheleng, lan di rungokake.

Kang kalebu media elektronik yaiku radio, televisi internet lan liya liyane.

 • Iklan Khusus

Iklan khusus yaiku pariwara sing mediane nggunaake panggonan khusus kayata baliho, spanduk, poster lan liya liyane.

Contoh Pariwara Basa Jawa

Pancen, sajrone jaman saiki, iklan utawa pariwara akeh akeh nggawe basa Indonesia lan Inggris, mula rada angel golek pariwara basa Jawa.

Nanging aja padha sumelang, iki sawetara conto pariwara basa Jawa sing bisa digunakake kanggo referensi.

 • Contoh pariwara basa jawa omben omben utawa minuman.

Okky Jelly Drink! Ngelak ilang, ngeleh ilang!

 • Contoh pariwara basa Jawa panganan.

Pepsi : Rebo spesial diskon 50%, Sing dobel tansah nggawe wareg!

Pariwara Basa Jawa
 • Contoh pariwara basa Jawa obat.

Antangin: wes sewes bablas angine.

Pariwara Basa Jawa
 • Contoh iklan basa Jawa kertu SIM

XL: Rego paling murah! Sinyal apik lancar … nyambung teruss!

Pariwara Basa Jawa
 • Lan sapiturute

Nah, menawa iseh kurang jelas bisa ditakokake ing kotak komentar. Uga, yen contoh pariwara ing dhuwur iseh kurang akeh, sampeyan bisa waca artikel sabanjure yaiku contoh pariwara basa Jawa.

Matur suwun uwis maca kanthi akhir muga artikel cekak iki bisa migunani.

artikel iki gegandhengan

pariwara
pariwara yaiku
pariwara adalah
pariwara dalam bahasa jawa
pariwara komersial yaiku
pariwara yaiku padha karo
pariwara uga diarani
pariwara artinya

Categories
Bahasa Jawa

√ Ukara Camboran : Pangerten, Jenis lan Tuladhane

Pangerten Jenis lan Tuladhane, Padukata.comUkara camboran yaiku ukara sing andharane utawa gagasane rangkep, bisa dumadi saka rong ukara lamba utawa luwih.

Ukara camboran iku minangka kosok balenne ukara lamba.

Tuladha ukara camboran misale ukara ” Aku maca buku sastra, dene nulis layang ijin.”

Ing ukara kasebut ana jejer 2, wasesa 2 lan lesan 2.

 • Aku : Jejer 1
 • Maca: Wasesa 1
 • Buku sastra: Lesan 1
 • Ardi: Jejer 2
 • Nulis : Wasesa 2
 • Layang ijin: Lesan 2

Waca uga: Jejer wasesa lesan.

Jenise ukara camboran ana telu yaiku:

 1. Ukara camboran sadrajat
 2. Ukara camboran raketan
 3. Ukara camboran susun

Sabanjure bakal di terangna siji lan sijine, dadi ayo disimak kanthi cetha.

Ukara Camboran Sadrajat

Pangerten Jenis lan Tuladhane Ukara camboran sadrajat yaiku ukara camboran kang nggunaake tembung pangiket: lan, karo, dene, nanging.

Tuladaha ukara camboran sadrajat:

 • Adhik esuk mau nandur lan ngocori kembang.
 • Mbak Ari nggawa pulpen karo buku wae.
 • Mas Hadi adus dene adhik mangan ing mburi.
 • Bapak tindhak menyang kantor, dene Ibu tindak menyang pasar.

Ukara Camboran Raketan

Ukara camboran raketan yaiku ukara camboran kang salah siji perangane ukara padha, nanging mung dikandhaake sepisan.

Tuladha ukara camboran raketan kayata:

 • Mbak Nisa njaluk ditukokne klambi, adhine andhuk.
 • Mas Bahri budhale sesuk sore, Mbak Rahayu wis winginane.
 • Bapak mbabati jagung, ibu sing ngonceki.

Ukara Camboran Susun

Ukara camboran kang kaping telu yaiku ukara camboran susun.

Ukara camboran susun yaiku jenise ukara camboran sing salah siji perangane ukara isih bisa dumadi saka jejer lan wasesa.

Tuladha ukara camboran susun:

 • Pak Diki mapag Mbak Rahayu (ukara lamba), Wong sing ngagem jilbab kae mbak Rahayu. (ukara camboran)
 • Reni nyilih hairspray (ukara lamba), Reni nyilih alat sing dienggo nggaringne rambut.

Kuwi penjelasan babagan ukara camboran, muga bisa mbiyantu sinau bocah bocah kabeh, matur nuwun.

Categories
Bahasa Jawa

√25 Contoh Ukara Lamba lan Pangertene

 Ukara Lamba lan Pangertene, Padukata.com – Padha karo ing basa Indonesia, ing basa Jawa uga ana macem-macem ukara. Ana ukara tanggap, ukara tanduk, ukara camboran lan sapiturute.

Sawetara ukara bakal dibahas ing artikel mbesuk. Saiki kita bakal ngrembug jinis ukara sing paling dhasar, yaiku ukara lamba.

Artikel iki kalebu pangerten ukara lamba lan tuladha utawa contoh ukara lamba.

Amarga iki kalebu bab kang penting, mula ayo disimak kanthi tliti.

Ukara Lamba Yaiku

 Ukara Lamba lan Pangertene, Ukara lamba yaiku ukara kang gagasane utawa andharane mung siji.

Artine ukara lamba yaiku ukara kang polane mung kadadean saka jejer, wasesa lan lesane mung siji.

Nah sebenere apa seh kang diarani jejer, wasesa lan lesan iku?

 • Jejer (subjek) yaiku perangan kang dadi bakune ukara.
 • Wasesa (predikat ) yaiku perangan kang ngandharake jejer.
 • Lesan (objek) yaiku perangan kang diender utawa dituju.

Ukara lamba uga diarani ukara tunggal.

Ukara lamba iku wujude ukara crita utawa kandha (kalimat berita).

Contoh ukara lamba lan perangane:

Ibu tumbas sayur.

 • Ibu: jejer
 • tumbas: wasesa
 • sayur: lesan

Bapak maos koran.

 • bapak: jejer
 • maos: wasesa
 • koran: lesan

Mas Galih nyancang sapi.

 • Mas Galih: jejer
 • nyancang: wasesa
 • sapi: lesan

Contoh Ukara Lamba

Ing ngisor ana 25 contoh ukara lamba kang bisa dadi bahan sinau.

 1. Koran diwaca bapak.
 2. Ibu tumbas sayur.
 3. Simbah nitih sepur.
 4. Sumini asah-asuh
 5. Adhiku maca layang kabar Suara Merdeka
 6. Tini lagi ndolani adhine ana ing ngarepan
 7. Yulianta sinau matematika lan basa Indonesia
 8. Bapak nembe sare.
 9. Ani nyapu latar.
 10. Ibu mundhut sayuran ing peken.
 11. Dina Selasa Mas Joni kelangan jaket.
 12. Bulik nembe siram.
 13. Dimas numpak sepedha.
 14. Bapak sare
 15. Ibu masak bakmi goreng
 16. Adhiku dolanan montoran ing ngarepan
 17. Ratih garap tugas
 18. Sapine bapak mangan suket
 19. Bu Jum bakulan tempe.
 20. Bocah bocah sinau daring.
 21. Cecak gumantung ing lawang.
 22. Aku tuku layangan.
 23. Pasare katon resik.
 24. Motore bala bali macet.
 25. Karyawan padha ngaso.

Mangkene panjelasan babagan ukara lamba utawa ukara tunggal, mugi saged migunani kangge bebrayan agung.

 

Categories
Bahasa Jawa

√4 Unggah Ungguh Basa Jawa: Pangerten lan Tuladhane

Unggah ungguh basa Jawa– Basa minangka sarana komunikasi. Kanthi basa, kita bisa nuwuhake maksud marang wong liya.

Basa uga digunakake minangka sarana kanggo ngaturake ide kanthi nulis. Mula panggunaan basa kudu bener. Kudu ngerti sapa sing diajak ngobrol.

” Bebasan ajining dhiri saka ing lathi, unggah-ungguh Basa Jawa ngemu surasa ngudi subasita/tatakrama tumuju kapribadhen kang santosa.”

Kira-kira iku sebabe anane unggah unggah utawa tataran basa ing basa Jawa.

Nah, kanggo nglancarake penganggone unnagh unguh basa kang minangka pranatan penganggone basa Jawa sing bener, ayo saiki nyinaoni kepriye carane ngecaake ungah ungguh basa Jawa sing trep, gatekna andharan ing ngisor iki.

Unggah Ungguh Basa Yaiku

Unggah ungguh basa jawa yaiku adat sopan santun, tatakrama, tatasusila nggunakake Basa Jawa.

Gegandhengan karo pangerten unggah ungguh basa, wong Jawa saiki akeh sing ngarani yen wong enom wis ora nduweni unggah-ungguh maneh.

Kedadean iki kamangka wong saiki tindak lakune kudu cepet, jalaran nguber kabutuhane urip, nganggo paugeran cepet-cepet anggere slamet.

Bedo banget karo wong Jawa jaman biyen sing duwe pathokan nguler kambang, alon-alon waton kelakon.

Kanthi lumakune waktu lan jaman, mesthi ana owah gingsire kahanan, jalaran tuwuh kahanan anyar utawa sangsaya majune teknologi bakal nuwuhake owah-owahan. Apa iku owah-owahan sikap, apa tindak tanduk

Nah, ikulah geneya awak dhewe iki kudune tansah nyinaoni babagan unggah ungguh basa.

4 Unggah Ungguh Basa Jawa

Unggah ungguh basa kaperang dadi 4 miturut tatarane yaiku:

 1. basa ngoko lugu
 2. basa ngoko alus
 3. basa krama lugu
 4. basa krama alus.

Sabanjure bakal dijelasna siji mbaka siji apa ta iku basa ngoko alus, basa ngoko lugu lan sapiturute.

Basa Ngoko Lugu

Basa ngoko lugu yaiku unggah ungguh basa kang kadadean saka basa ngoko kabeh, ora nganggo basa krama babar pisan.

Utawa basa ngoko lugu yaiku unggah ungguh basa kang nggunakake ragam ngoko kabeh.

Ing basa ngoko lugu ora perlu ana pakuramatan.

Ngoko lugu umume digunaake dening:

 1. bocah padha bocah,
 2. bocah sing durung ngerti unggah ungguh,
 3. basa ngoko dienggo wong sepuh marang bocah cilik utawa marang wong nom sing ora perlu dihormati
 4. menyang sapadha-padha kang wis kulina banget.
 5. yen lagi ngunandika (gemreneng dewe)
 6. Dhuwuran menyang ngisoran

Tuladha ukara nganggo basa ngoko lugu:

 • Kowe sesuk apa sida nggawa kembang mawar?
 • Rabuk sakarung wingi apa sida dituku mas Karim?
 • Kowe mengko sore sida ngampiri aku les?
 • Dhik, yen arep ndelok pameran, aku mengko tulung ampirana ya!
 • Ras, kapan anggonmu teka?
 • Mas Budi, aku tulung waraono nggambar prespektif mas, ora bisa bisa awit esuk.
 • Mbok Minah, mengko kowe gawea slametan tumpeng kaya adate nyetauni putumu si thole

Basa Ngoko Alus

Basa ngoko alus uga diarani ngoko andhap.

Basa ngoko alus yaiku basa ngoko kang kecampuran krama inggil.

Basa ngoko alus anane kanggo ngajeni wong sing dijak omong utawa sing dicritakne. Dadi basa sing dikramakake inggil mung tembung-tembung sing gegayutan karo wong sing dihormati.

Ing basa ngoko lugu amung tembung kriya (kata kerja) lan tembung ‘kowe’ kang di kramakna inggil.

Basa ngoko alus minangka unggah ungguh basa kang digunaake kanggo:

 1. Wong sing wis akrab nanging ngajeni banget
 2. wong pangkat karo wong pangkat sing wis akrab
 3. kanggo nyritaake wong sing kudu diajeni utawa dihormati
 4. Sedulur tuwa marang sedulur enom kang luwih dhuwur drajate
 5. Garwane priyayi marang sing kakung.

Tuladha ukara gawe basa ngoko alus:

 • Dhik, sliramu mengko nek kondur arep nitih apa? Apa kersa takdherekake?
 • Aku mau ngundhuh pelem akeh, Panjenengan apa kersa dakaturi?
 • Yen kersa mengko dakaturi sejinah.
 • Panjenengan sesuk apa sida ngasta kembang mawar?
 • Rabuk sing sakarung wingi apa sida dipundhut Mas Karim?

Basa Krama Lugu

Unggah ungguh basa Jawa kang kaping telu yaiku basa krama lugu.

Basa krama lugu yaiku unggah ungguh basa kang migunaake basa krama kabeh (yen ana kramane) lan ora dicampuri krama inggil.

Jenis krama sing digawe yaiku jenis krama madya (ater-ater lan panambange karma).

Panganggone basa krama lugu kayata:

 1. digunaake dening wongsing wis akrab nanging ora sepira ngajeni.
 2. bakul padha bakul
 3. wong tani karo wong tani
 4. Kanggo marang kanca sing wis kulina, padha drajate lan ngajeni
 5. Garwane priyayi marang sing kakung
 6. Priyayi marang sedulure tuwa kang luwih cendhek drajade.

Tuladha ukara nggawe unggah ungguh basa Jawa krama lugu:

 • Sampeyan mbenjing punapa tamtu mbekta sekar?
 • Rabuk inggal setunggal karung kalawingi punapa tamtu dipuntumbas Mas Karim?
 • Sampeyan niku manawi kesah dhateng kantor napa taksih kiyat mbekta sepedha motor mas?
 • Napa ndika saking desa ngriki mawon to mas?

*Ater-ater = dak diganti kula, koe diganti sampeyan, di diganti dipun
Panambang = ku diganti kula, mu diganti sampeyan, e diganti ipun, ake diganti aken

Basa Krama Alus

Unggah ungguh basa Jawa kang pungkasan yaiku basa krama alus.

Basa krama alus uga diarani basa krama inggil.

Waca Uga: 1001 Kamus Krama Inggil lan Krama Madya Lengkap.

Inggil tegese dhuwur, kamangka iki ngono tataran unggah ungguh basa Jawa kang paling dhuwur.

nah, basa krama alus yaiku wujude unggah ungguh basa kang arupa basa krama lugu kecampuran krama inggil.

Krama lugu rupane ater-ater lan panambang krama lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman).

Krama alus digunaake kanggo ngajeni wong sing diajak omong-omongan, nanging eling, kanggo awake dhewe ora usah dikramakne.

Panganggone basa krama inggil utawa krama alus yaiku:

 1. murid marang guru
 2. anak marang wong tuwane
 3. Wong enom marang wong tuwa
 4. Batur marang bendarane
 5. Andhahan marang pimpinane.
 6. Kanca karo kanca sing durung kulina.

Tuladha ukara nganggo krama inggil utawa krama alus.

 • Kula badhe matur dhateng ibu, bilih manawi saestu sowan dhateng eyang, kula badhe tumut.
 • Tindak-tandukipun kanca kula ingkang naminipun Edo punika sanget.
 • Panjenengan mbenjing punapa tamtu ngasta sekar mawar?
 • Rabuk ingkang setunggal karung kalawingi punapa tamtu dipunpundhut Mas Karim?

Sumber lan Referensi

https://www.senibudayaku.com/2019/11/unggah-ungguh-basa-jawa.html

https://3emezing.blogspot.com/2016/04/unggah-ungguh-basa-jawa.html

Pendalaman Teks Buku Bahasa Jawa Untuk Siswa SMP/ MTs Kelas 9 Oleh TIm MGMP Guru Blitar

Cukup semene panjelasan babagan unggah ungguh basa Jawa, muga bisa dadi artikel kang manfaat, nembah nuwun.

Categories
Bahasa Jawa

√6 Jenis Jenis Tembung Sesulih: Pangerten lan Tuladha

Tembung sesulih yaiku tembung kang digunakake minangka sesulih uwong, barang, utawa apa bae kang dianggep barang.

Tembung sesulih yen ing basa indonesia diarani kata ganti.

Tembung sesulih minangka sesulih utawa pengganti sawijining wujud (benda) supaya ora disebutake bola-bali.

Tembung sesulih ana enem werna utawa jenis, yaiku:

 1. sesulih purusa,
 2. sesulih pandarbe,
 3. sesulih panuduh,
 4. sesulih pitakon,
 5. sesulih panyilah,
 6. sesulih sadhengah.

A. Tembung Sesulih Purusa

Tembung sesulih purusa yaiku tembung sesulih sing dienggo nyulihi wong.

Tembung sesulih purusa ana telu yaiku:

 1. Utama purusa, yaiku purusa ka-1 wong sing rembugan. Sing kalebu utama purusa yaiku aku, kula, ingsun, adalem, abdi dalem, kawula, kita.
 2. Madya purusa yaiku purusa ka-2 wong sing diajak rembugan, kayata kowe, sampeyan, jengandika, dika, nandalem, samang, slirane, awake, panjenengan, sira.
 3. Pratama purusa yaiku purusa ka-3 wong sing dirembug, kayata dheweke, dheke, dheknene, piyambake, piyambakipun.

Tuladha ukara migunaake sesulih purusa:

 • Kula wau enjing ko sumerep pak lurah mondar mandir ta bu lurah, wonten napa nggih?” – Utama purusa
 • ” Hoalah bu, apa to kok kita kedah ngatos ngatos, niku lho yogane pak Prapto nembe kecelakaan merga kebut-kebutan, niki pak lurah badhe ngurus pemulangan jenazah, bu” –Madya purusa
 • ” Ya Alloh, ngoten menika? pancen bu dheweke niku asring kebut-kebutan menawi dalu ngoten, lha kok akhire kados ngeten bu. Sampun kersane gusti bu.” –Pratama purusa

B. Tembung Sesulih Pandarbe

Tembung sesulih pandarbe yaiku tembung sesulih sing dienggo nyulihi keduwekan.

Sesulih pandarbe uga ana telu yaiku:

 1. Pandarbe purasa ka-1 yaiku: -ku, -kula.
 2. pandarbe purusa ka-2 yaiku: -mu, -sampeyan, -panjenengan.
 3. pandarbe purusa ka-3 yaiku: -e, -ne, -ipun.

Tuladha ukara migunaake tembung sesulih pandarbe:

 • Mat, motormu ana omah apa ora?
 • Iya, motorku ana omah, ana apa?
 • Nyilih sedhilut ya, arep tak gawe njaitne sepatune Bambang.

C. Tembung Sesulih Panggandheng

Tembung sesulih panggandheng yaiku tembung sing dienggo nggandhengake babone ukara karo anake ukara, misale tembung sing, ingkang, mulane.

Tembung sesulih penggandheng uga diarani tembung sesulih panyilah.

Tuladha:

 • Sawangen putrane pak Prapto saiki, kebut-kebutan iku ora keren tapi mbahayani, mulane dadi wong ojo seneng kebut-kebutan.
 • Buku sing daktuku wingi kae disilih Tutik.
 • Swara kang ngabangke kuping ora perlu dirungokake.
 • Bab kang arep dakaturake iki beda karo liyane.
 • Ingkang ngagem rasukan bathik punika dosen kula.
 • Bab ingkang panjenengan aturaken kala wau pancen leres.

D. Tembung Sesulih Sadhengan

Tembung sesulih sadhengan yaiku tembung sesulih sing dienggo nyulihi barang barang sing durung maton, durung genah utawa durung mesthi.

Tuladha tembung sesulih sadhengan yaiku: sawijining, apa-apa, apa bae, sapa-sapa, saben uwong, kabeh, sing sapa (bae), lan salah siji.

Tuladha:

 • Iki kalebu sawijining bab kang kudu antuk kawigaten.
 • Apa-apa kok ora bisa, gumun aku.
 • Kowe mau tuku apa bae?
 • Saben uwong mung entuk jatah siji.
 • Sing sapa liwat kudu mbayar.

E. Tembung Sesulih Panuduh

Tembung sesulih panuduh yaiku tembung sesulih sing dienggo nuduhake barang sing cedhak, adoh lan rada cedhak.

Tuladhane tembung sesulih panuduh: iki, kae, kuwi, punika.

Tuladha ukara migunaake tembung sesulih panuduh:

 • Bud, iki ngono buku pakete sapa? ko ora diurusi.
 • Ngapunten pak, punika buku paket gadhae Rumi.
 • Lha menyang ngendi bocah kae malahan?

Waca uga: Tuladha tembung lingga.

F. Tembung Sesulih Pitakon

Tembung sesulih pitakon yaiku tembung kang gunane kanggo pitakon. Kang ditakokake iku bisa awujud barang, uwong, utawa kaanan.

Jenis Jenis Tembung Sesulih, Sing kalebu tembung sesulih pitakon yaiku apa, sapa, ngapa, yagene, genea, endi, sing endi, kapan, kepriye (priye/piye), lan pira.

Tuladha ukara nggawe sesulih pitakon:

 • Apa iki sing jenenge cethel?
 • Sing mrene mau sapa, kang?
 • Kowe mau kok nangis ngapa, dhik?
 • Yagene kowe mlayu-mlayu, Ita?
 • Genea kowe teka telat?
 • Iki kaosmu sing endi?

Sumber lan Referensi

http://herjawa.blogspot.com/2015/03/tembung-sesulih.html

Pendalaman buku teks bahasa jawa untuk siswa SMP/MTs kelas IX oleh Tim MGMP Kab Blitar

Categories
Bahasa Jawa

√35 Istilah Istilah Jroning Drama Basa Jawa

Istilah jroning drama basa Jawa – prekara sing asring ditakokake nalika sinau babagan drama tradisional Jawa yaiku istilah istilah jroning drama.

Sejatine istilah jroning drama nganggo basa Jawa persis padha karo basa Indonesia, nanging biasane bocah-bocah bingung arep nerjemahake dadi basa Jawa.

Dadi ing ngisor iki ana sawetara definisi istilah drama basa jawa, muga-muga bisa migunani.

 • Alur yaiku urut-urutane prastawa ing crita drama wiwit saka prolog, klimaks, nganti tumakane pungkasa crita. Waca: Unsur intrinsik drama.
 • Asisten sutradhara yaiku wong sing mbiyantu ugase sutradhara.
 • Audience yaiku wong wong sing padaha nanonton pagelaran drama.
 • Backdrop yaiku Latar mburi minangka layar mburi. Kain sing bisa digulung utawa diangkat lan diturunake lan nggawe latar mburi panggung.
 • Casting yaiku pamilihan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama
 • Dialog yaiku pacelathon ing crita drama
 • Epilog yaiku pesen sing diucapake ing panutupe crita drama
 • Flashback yaiku crita drama sing lumakune mundur
 • Figuran yaiku paraga drama sing mung dienggo ganep-ganepan wae.
 • Gesture yaiku gerakan utama, yaiku gerakan tangan, sikil, sirah lan awak umume sing ditindakake pemain.
 • Improvisasi yaiku mobah mosike paraga drama kanthi dadakan manut situasi lan kondhisi.
 • Konflik yaiku pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama
 • Kostum yaiku minangka sandhangane para pemain sing dienggo nalika mainake tokoh crita ing panggung.
 • Layar yaiku minangka kain tutup panggung ngarep sing bisa dibukak lan ditutup yen dibutuhake. Ora kabeh tahap dilengkapi layar.
 • Lighting yaiku tata lmapu jroning pagelaran drama.
 • Mimik yaiku obah mosike polatane para paraga jroning main drama
 • Monolog yaiku paraga drama nalika guneman ijeng ing panggung
 • Montase yaiku iguh pratikel anggione mernata pagelaran drama.
 • Panggung yaiku panggonane paraga meragaake drama. Biasane digawe luwih dhuwur tinimbang kursi pamirsa, dadi pamirsa jog mburi bisa uga nonton apa sing ditampilake para aktor ing panggung.
 • Paraga yaiku tokoh ing crita drama
 • Paraga protagonis yaiku paraga sing kadhapuk tumindak becik ing crita drama
 • Paraga antagonis yaiku paraga sing kadhapuk tumindak ora becik/ala ing crita drama
 • Paraga tritagonis yaiku paraga sing minangka dadi panengah antarane paraga utama karo paraga antagonis.
 • Plot yaiku lelakune crita jroning drama
 • Prolog yaiku purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog
 • Setting yaiku panggonan lan wektu dumadine crita drama, utawa tatacara panataning panggonan utawa panggung.
 • Skeneri yaiku paesan sing ndhukung lan ningkatake swasana drama.
 • Skenario yaiku naskahe drama utawa sandhiwara.
 • Sinopsis yaiku ringkesane crita drama. 
 • Sutradara yaiku wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama.
 • Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama yaiku sutradara.
 • Pesen sing diucapake ing panutupe crita drama yaiku epilog.
 • Pamilihan paraga/tokoh sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama yaiku casting.
 • Paraga panengah antarane paraga protagonis lan antagonis arane paraga tritagonis.
 • Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani prolog.
 • Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama diarani konflik.
 • Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diaranai konflik.
 • Pamilihan paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama arane casting.

Mangkene ulasan babagan istilah istilah drama basa Jawa. Muga-muga bisa migunani kanggo kabeh sing maca. Matur suwun.

Sumber: PBT Bahasa Jawa kelas 9 Semester Ganjil Dening Tim Bakti Guru Kab Blitar

http://ilmurrobot.blogspot.com/2014/09/bahasa-daerah-jawa.html

Categories
Bahasa Jawa

√7 Unsur Intrinsik lan Ekstrinsik Drama Jawa

Unsur intrinsik drama Jawa – unsur unsur kang ana ing sajroning teks drama iku ana loro yaiku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik.

Unsur intrinsik lan ekstrinsik iki tetep ana ing sekabehing jenis drama tradisional Jawa.

Unsur Ekstrinsik Drama Basa Jawa

Unsur ekstrinsik drama yaiku gambaran ngeneni jaman, adat istiadat, budaya, perilaku lan sikap masyarakat sing bisa di tintingi saka drama.

Budaya sing bisa ditintingi saka drama yaiku budaya Jawa awit unggah-ungguh basane sing mung ana ing budaya jawa.

Unsur Intrinsik Drama Jawa

Unsur instrinsik drama yaiku unsur sing ana ing njero karya sastra drama lan mbangun utuhe pagelaran drama.

Unsur intrinsik drama Jawa ana pitu yaiku:

 1. alur (plot)
 2. peraga lan wewatake
 3. pirembugan (dialog)
 4. setting utawa latar
 5. tema
 6. pesen moral (amanat)
 7. pituduh teknis (pituduh laku)
 • Alur (plot)

Alur utawa plot yaiku mujudake rerangkening crita saka wiwitan nganti pungkasan kang uga mujudake rerangkening konflik antarane paraga.

 • Paraga lan wewatake

Paraga lan wewatake yaiku para paraga sing kedhapuk jroing drama. Saben paraga kudu bisa dhapuk adhedasar watak sing diperagaake.

 • Pirembugan (dialog)

Pirembugan utawa dhialog yaiku mujudake ciri khase teks drama. Dhialog sajroning teks drama mujudake basa padinan kang komunikatif (dudu basa tulis).

 • Setting utawa latar

Setting utawa latar yaiku mujudake gegambarane panggonan, wektu, lan swasana dumadine crita ing sajroning pagelaran drama.

 • Tema

Tema yaiku mujudake bakune gagasan jroning cerita drama sing dikembangake lumantar rerangkening crita (alur), paraga lan wewatake kang bisa njalari dumadine konflik (pasulayan) antarane paraga protagonis karo paraga antagonis.

Artikel sing gegandhengan : Struktur teks drama basa Jawa.

 • Pesen moral (amanat)

Pesen moral atau amanat mujudaake piwulang piwulang sing kepingin diandharake dening pengarang lumantar pagelaran drama.

 • Pituduh teknis (pituduh laku)

Pituduh teknis (pituduh laku) yaiku mujudake pituduh ngenani panggonan, wektu, swasana utawa kahanan kang kepriye tumindak sing kudu ditindaake dening saben saben paraga.

Mangkene ulasan babagan unsur entrinsik lan ekstrinsik drama basa Jawa. Muga-muga bisa migunani kanggo kabeh sing maca. Matur suwun.

Sumber: PBT Bahasa Jawa kelas 9 Semester Ganjil Dening Tim Bakti Guru Kab Blitar.

Categories
Bahasa Jawa

√7 Jenis Drama Tradisional Jawa + Panjelasan

Jenis drama tradisional Jawa – Ing artikel sadurunge kita wis ngrembug babagan struktur teks drama basa Jawa. Langsung wae ing kesempatan iki kita bakal ngrembug jenis drama tradisional Jawa.

Jenis (jinis) drama tradisional Jawa ana akeh kayata:

 1. Ludruk
 2. Ketoprak
 3. Wayang Wong
 4. janger
 5. Jemblung
 6. Wayang topeng
 7. Topeng dhalang

Ludruk

blogkulo.com

Jenis drama tradisonal Jawa kang kawitan yaiku ludruk.

Ludruk yaiku salah sijining kesenian drama rakyat Jawa Timur, khususe Surabaya lan Malang.

Ciri-ciri ludruk kayata:

 1. sakabehing pelakon utawa paragane piyantun kakung
 2. pentasane nganggo basa padinan
 3. cerita sing ditampilake yaiku cerita sedina-dina ing masyarakat
 4. ana selingan lawakan
 5. diiringi gamelan minangka dadi musik
 6. ludruk biasane diwiwiti karo Tari Remo lan diselani karo lakon paraga sing main “Pak Sakera”, pahlawan Madura.

Ludruk minangka drama tradisional kang beda banget karo kesenian drama Jawa Tengah lan Jawa Barat amarga ora njupuk saka cerita sejarah.

Ludruk nyritakake babagan urip saben dina kang nyenengake banget lan nggawe pamirsa ngguyu cekakakan.

Ketoprak

goodnewsfromindonesia.com

Ketroprak uga jenise drama tradisional Jawa.

Ketoprak yaiku minangka salah sawijining seni pertunjukan drama tradisional sing dipercaya asale saka Surakarta lan berkembang ing Yogyakarta.

Ciri ciri ketoprak tradisional yaiku:

 1. ora nggunakake skrip utawa skenario,
 2. drama dramatis nuduhake wayang kulit purwa
 3. dialog improvisasi
 4. akting lan pindah pindahe paraga sipate intuisi
 5. tata rias lan tata busana realis
 6. musik iringan gamelan Jawa
 7. nggunakake keprak lan tembang
 8. dawane pertunjukan ketoprak cukup dawa
 9. tema crita lan alur fleksibel

Ketoprak amarga salah sawijining jenis drama tradisional Jawa kang moncer ing Jawa Timur, Jawa Tengah lan Yogya.

Sumber critane saka buku babad lan sejarah.

Wayang Wong

beritasatu.com

Wayang wong yaiku wayang sing dimainake kanthi nggunakake wong dadi paraga ing crita wayang.

Ciri ciri wayang wong yaiku:

 1. nggawe wong dadi pemain,
 2. Praupane paraga dirias nganti padha karo karakter sing bakal dimainake,
 3. Nganggo klambi sing padha persis karo karakter sing bakal dimainake.
 4. Ana tari kolosal lan tari individu saben jeda adegan crita.
 5. Wayang wong uga nampilake punakawan minangka pencair swasana.

Wayang wong moncer ing Jawa Timur jawa Tengah lan Yogya. Sumber critane saka crita Ramayana lan Mahabarata.

Janger

merdeka.com

Jenis drama tradisional Jawa kang kaping papat yaiku Janger.

Janger moncer ing tlatah Banyuwangi lan mujudake perpaduan seni Jawa karo Bali. Gamelan sing digawe ing pagelaran Janger ya gamelan Bali.

“Jenis drama tradisional sing nggunakake gamelan bali diarani janger.”

Janger Banyuwangi disebut juga damarwulan atau jinggoan.

Cerita kang diangkat ana Janger kayata “Ande Ande Lumut”, “Cindelaras”, “Minakjinggo Mati”, “Damar Wulan Ngenger”, “Damarwulan Ngarit”, “Sri Tanjung”.

Janger iku mujudake perpaduan drama tradisional, tari-tarian lan tetabuhan.

Ing drama tradisional Janger Basa kang digawe yaiku Basa Osing lan Basa Jawa.

Jemblung

metrum.co.id

Jemblung minangka drama tradisional Jawa akulturasi antarane budaya Jawa lan Islam.

Pemain Jemblung ana 8-11 wong, kalebu 6-9 wong dadi pemain musik. Pagelaran jemblung diselingi dakwah utawa donga kanthi musik tradhisional.

Crita sing dicritakake meh padha karo kethoprak utawa prastawa sejarah lan kaprawiran.

Ciri utawa karakteristik teater tradisional iki yaiku lakon sing mambu Islam, shalat, lagu, guyonan, parikan (pantun) lan dakwah.

Wayang Topeng

goodnewsfromindonesia.com

Wayang topeng minangka dadi jenis drama tradisional nomer pitu.

Wayang topeng kondhang ing dhaerah Malang lan umume diarani Wayang Topeng Malangan. Amarga, sejarah wayang iki asale saka Kerajaan Kanjuruhan ing Malang.

Pagelaran wayang iki dipengaruhi budaya India kayata ramayana lan mahabharata. Nanging, saiki lakon wayang kasebut dadi crita sejarah Kerajaan Jenggala lan Kediri.

Karakter rai ing wayang topeng luwih katon lan warnane mencolok. Pagelaran kasebut diiringi gendhingan, tarian, lan ana dalang sing nuwuhake crita.

Topeng Dhalang

tribunnews.com

Jenis drama tradisonal Jawa kang pungkasan yaiku topeng dhalang.

Teater tradisional iki meh padha karo Wayang Topeng sing misuwur saka Madura. Wayang dimainake karo wong sing nganggo topeng. Nanging, umume dialog kasebut ditindakake dening dalang. Boneka ora ngomong, kajaba sing main Semar. Amarga, ing cangkeme topeng ana kesenjangan. Ana loro versi wayang iki, yaiku versi Kalianget lan versi Salopeng.

Sumber lan Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/Ketoprak_(seni_budaya)

https://brainly.co.id/tugas/10604151

https://id.wikipedia.org/wiki/Janger_Banyuwangi

https://www.idntimes.com/life/relationship/fatma-roisatin-nadhiroh/5-teater-tradisional-jawa-timur-c1c2/5